h

Voorstel tot het behoud van de sociale huursector aan Velsense corporaties, politieke partijen en huurdersorganisaties

12 maart 2014

Voorstel tot het behoud van de sociale huursector aan Velsense corporaties, politieke partijen en huurdersorganisaties

De vraag naar betaalbare huurwoningen is de afgelopen jaren sterk gestegen en de toegang tot de koopmarkt is voor starters steeds lastiger geworden. De komende jaren is er een actief volkshuisvestingsbeleid nodig waarbij uitgegaan wordt van de woonbehoefte van de Velsense bevolking. Een kwalitatief goede huur- of koopwoning hoort voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn.

Hoewel de vraag naar betaalbare huurwoningen is gestegen, is het het aantal goedkope woningen sinds het begin van de financiële crisis met 50% gedaald. De laatste twee jaren vindt deze afname versneld plaats. Dit komt niet alleen door sloop en verkoop maar vooral door de overheveling van sociale huurwoningen naar een duurdere huurklasse. Door Europese regelgeving mogen burgers, met een inkomen van € 34.000, niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Als oplossing hiervoor worden nu de huren van sociale huurwoningen duurder gemaakt zodat deze woningen met hun prijs in de vrije sector terecht komen. De hoeveelheid goedkope huurwoningen neemt hierdoor schrikbarend snel af en verdwijnen uit het zicht van de doelgroep. De oplossing van het tekort aan betaalbare woningen ligt niet in het tot stand houden van de schaarste op de woningmarkt maar in het bijbouwen van betaalbare huizen.

De huren van de nog beschikbare woningen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, hierdoor is het het koopkrachtverlies van burgers in een sociale huurwoning hoog. Volgens de Woonbond was in 2013 de gemiddelde huurverhoging 4,6%. Ook de komende jaren wil het kabinet alle huurders een extra huurverhoging opleggen van 1,5% boven de inflatie, deze huurverhoging geldt ook voor de laagste inkomens. Deze huurverhoging komt ook nog eens bovenop andere bezuinigingen en lastenverzwaringen. De SP vindt dit onacceptabel, nu al hebben meer dan 700.000 huishoudens in een sociale huurwoning te weinig geld over om de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. Bij mensen die ziek zijn of een handicap hebben is de situatie nog zorgelijker. Ruim de helft van deze groep mensen heeft moeite om de hoge huren te betalen.

Als al deze ontwikkelingen zich de komende jaren doorzetten, komt het stelsel van de sociale huursector in levensgevaar. Het is belangrijk dat het Velsens beleid ten aanzien van de huursector en betaalbaar wonen de komende jaren veranderd. De SP vindt het een noodzaak dat huurders en huurdersverenigingen worden betrokken bij dit beleid, zij zijn volwaardige partner in het maken van afspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties.

De SP wil de volgende zaken graag geregeld zien om het betaalbaar wonen voor de komende jaren in Velsen te verzekeren:

  • We zorgen ervoor dat huren in Velsen betaalbaar blijft. De woonquote voor vooral de laagste inkomens moet binnen de NIBUD richtlijn blijven of komen. (De woonquote is de verhouding tussen aan de ene kant het inkomen en aan de andere kant de woonlasten – vooral huur en energiekosten). Gezamenlijk spreken huurders, corporaties en de gemeente een maximaal aanvaardbare woonquote af voor huurders in de corporatiesector. Waar deze wordt overschreden, worden maatregelen genomen (woonlastenfonds, afzien van huurverhoging).
  • We zorgen voor het behoud van betaalbare en goedkope woningen in Velsen. De prioriteit van corporaties, gemeente en huurders komt te liggen bij onderhoud en renovatie waar nodig. Sloop alleen als het niet anders kan gezien de bouwtechnische staat van de woningen. Bouwkundig onderzoek daarvoor wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Bij sloop van elke sociale huurwoning wordt een sociale huurwoning terug gebouwd. Bij de wenselijke woningvoorraad is het niet alleen van belang om voldoende woningen beschikbaar te hebben onder de liberalisatiegrens, ook het aantal goedkope woningen (onder 375 euro) moet op peil blijven. Daarnaast is het van belang dat het aanbod aan betaalbare woningen voor de middeninkomens (33.000 – 41.000 euro) voldoende is en afgestemd op de behoefte.
  • We spreken af om terughoudend te zijn met de verkoop van sociale huurwoningen. De wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning zijn nog nooit zo hoog geweest en nog steeds blijven deze wachtlijsten toenemen. De omvang van de kernvoorraad van sociale huurwoningen moet aan de nieuwe werkelijkheid getoetst worden en mag dan ook niet worden verminderd. Mochten er wel sociale huurwoningen te koop worden aangeboden dan mogen deze niet langer dan 6 maanden te koop staan. De woningen die na 6 maanden nog niet verkocht zijn, moeten weer in de verhuur bij de woningbouwcorporaties worden gebracht.
  • Zoals afgesproken in het energieakkoord zorgen we ervoor dat alle Velsense huurwoningen energiezuinig worden om de woonlasten te verminderen. Corporatie woningen worden verbeterd tot minimaal label B. Achterstallig (groot) onderhoud wordt door de corporaties met voorrang aangepakt en gecombineerd met het energiezuinig maken van woningen.
  • De sociale huurwoningmarkt in Velsen zal niet verder worden opengesteld richting de Metropoolregio Amsterdam. In Velsen is het voor de huurders nog relatief voordelig wonen in vergelijking met Amsterdam. Ook zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning in IJmuiden en Velsen-Noord een stuk lager dan in Amsterdam en omgeving. Voorkomen moet worden dat de woningzoekenden uit Amsterdam de woningzoekenden in Velsen verdringen.
  • Jongeren moeten de mogelijkheid hebben om in Velsen te kunnen gaan wonen. Nu mogen alle woningzoekenden in heel Noord èn Zuid Kennemerland zich ook melden voor een goedkope sociale huurwoning in Velsen. Hierdoor lopen de wachtlijsten op en komen jongeren pas na jaren in aanmerking voor een betaalbare woning. De leeftijd waarop jongeren in Velsen zich mogen inschrijven wordt verlaagd naar 16 jaar. Jongeren maken zo meer kans op een betaalbare woning en op deze manier kan voorkomen worden dat deze jongeren uit Velsen vertrekken.

Reactie toevoegen

U bent hier