h

Verkiezingsprogramma SP afdeling Velsen 2014-2018

 

Verkiezingsprogramma 2014-2018 - SP afdeling Velsen

Voorwoord - Robert van Koten - Lijsttrekker Velsen:

In de troonrede van 17 september 2013 werd gesteld dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. "Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel", werd er als uitleg aan toegevoegd.

Meteen na de troonrede ontstond in de media discussie over het begrip participatiesamenleving. Er werd gesteld dat het begrip eigenlijk betekent: “Zoek het zelf maar uit”. Ook werd geopperd dat het een verhullende term is "voor verschraling van de voorzieningen en herintroductie van de klassenmaatschappij. Een samenleving waarin je voor je oude dag afhankelijk bent van euro's of familie, die dan ‘participanten’ moeten gaan heten”.

Wat iedereen kan vaststellen is dat er sprake is van een toenemende economisering van de samenleving. Als burgers worden we van een prijskaartje of een barcode voorzien. De BV Nederland is het bedrijf waarin we werkzaam zijn. Het ideale beeld zoals de overheid dat ons voorstelt is dat van de goed presterende (dat wil zeggen goed geld opleverende) burger die de vergrijzing bestrijdt, de kosten in de zorg drukt, een bijdrage levert aan het leefbaar houden van de buurt en, als hij of zij daar een burn-out van oploopt, zelf de verantwoordelijkheid daarvoor neemt.

Met het treffen van burgers in de portemonnee verwacht de overheid dat mensen in beweging gezet of afgeremd kunnen worden. Bij alles wordt gedacht dat via financiële prikkels mensen en organisaties te sturen zijn. We worden in toenemend mate door geld gestuurd en niet door ideologie, inzicht en overtuiging. Dit overheidsbeleid leidt tot de uitsluiting van burgers, die niet in staat zijn te voldoen aan het door de overheid gewenste mensbeeld.

Mensen die zwak staan dreigen te bezwijken onder de verwachtingen die op hen afkomen. Ze trekken zich dan terug uit het maatschappelijk verkeer omdat ze ‘er niet meer bij horen’. Door het gebrek aan ideologie en idealisme in de politiek groeit de ongelijkheid. De tegenstellingen worden steeds groter. Wat wij nog aan solidariteit in onze samenleving hebben moeten we daarom versterken. Versterk de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat het socialer kan kunt u lezen in dit verkiezingsprogramma!


INHOUD :

Hoofdstuk 1: Regionale Samenwerking

Hoofdstuk 2: Burgerparticipatie

Hoofdstuk 3: Economie

Hoofdstuk 4: Maatschappelijke Zorg

Hoofdstuk 5: Werk en Inkomen

Hoofdstuk 6: Wonen

Hoofdstuk 7: Ruimtelijke Ordening

Hoofdstuk 8: Verkeer

Hoofdstuk 9: Veiligheid

Hoofdstuk 10: Cultuur

Hoofdstuk 11: Milieu en Duurzaamheid

Hoofdstuk 12: Financiën

VELSEN KLEURT ROOD

SP is 100% sociaal. Stem daarom SP!

U bent hier