h

SP vragen over de financiële onderbouwing bouw bij Ruïne

4 mei 2019

SP vragen over de financiële onderbouwing bouw bij Ruïne

Foto: Alex van Koten / SP Velsen

N.a.v. de behandeling van het bestemmingsplan BW 41 in de gehouden raadssessies zijn de cultuurhistorische en stedenbouwkundige inpassing, alsmede de financiële onderbouwing van het plan om te bouwen bij de Ruïne van Brederode onderzocht. Over de financiële onderbouwing is er door bezwaarmakers aanvullende informatie ingebracht. De bezwaren tegen de geplande bestemmingswijziging richten zich onder meer op de door de initiatiefnemer gehanteerde waardes in het Ruimte voor Ruimte exploitatiemodel. De SP stelt opnieuw kritische vragen: 

Twee cijfers zijn van belang, de waarde van de grond op basis van de huidige bestemming en de vrije verkoopwaarde van de villa’s. Er is een taxatie op basis van huidige bestemming opgesteld met een waarde van 385.000,-- EURO door gekwalificeerd agrarisch taxateur Tiede de Boer (opnamedatum 2 Februari 2018) en met landbouw/kassen/bedrijfswoning referenties. 

 

Vraag 1.

a. Wat is uw mening over bovenstaande taxatie? 
b. Hoe verklaart u het verschil van meer dan 1 miljoen EURO tussen deze taxatie en de door de taxateur, op last van de initiatiefnemer, opgestelde (her)taxatie van PUUR makelaars?
c. Kan het zijn dat het verschil voortkomt uit het feit dat PUUR makelaars abusievelijk kavels met villa’s en woonbestemming als referentie hanteert?
d. Is dit in strijd met de uitgangspunten van de Ruimte voor Ruimte Regeling? 
e. Is het zaak om de Provincie te vragen de gevolgen van deze invoerwaarde door te rekenen, teneinde de Gemeente te vrijwaren van toekomstige schadeclaims?
f. Wat is uw mening over de opinie van Hoogleraar Piet Eichholtz van de Universiteit van Maastricht dat de taxatie van PUUR Makelaars blijkbaar niet conform de Ruimte voor Ruimte Regeling is opgesteld?

 

Vraag 2. 

Er is een taxatie opgesteld met betrekking tot de vrije verkoopwaarde van de villa’s die uitkomt op 1.950.000,-- EURO (Taxatie Danielle Smit, 29 januari 2018). Ook deze taxatie is aan de wethouder en projectleider toegezonden. De taxateur van de initiatiefnemer, PUUR makelaars, komt op basis van referentieprojecten in zijn taxatie van de grondwaarde op nog hogere waardes uit. Al met al is sprake van een verschil per villa opbrengst van 600.000 – EURO 800.000 EURO ten opzichte van de door de initiatiefnemer gehanteerde waardes bij de aanvraag. 

a. Waarom zijn bovenstaande feiten niet aan de Provincie voorgelegd teneinde vast te stellen wat de consequenties zijn voor het toegestane bouwvolume op BW 41 conform de regels van de Ruimte voor Ruimte Regeling? 
b. Wie is naar uw mening verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing van de  gegevens van de cijfers van het exploitatiemodel Ruimte voor Ruimte, de Gemeente Velsen of de Provincie Noord-Holland?
c. Wie is naar uw mening verantwoordelijk voor de juiste invoer van deze getoetste cijfers in het exploitatiemodel Ruimte voor Ruimte, de Gemeente Velsen of de Provincie Noord-Holland?

 

Vraag 3. 

Wethouder Vennik heeft in het verleden aangegeven dat de Gemeente in het dossier BW 41 geen financiële verplichtingen is aangegaan.

a. Kunt u bevestigen dat de Gemeente geen schade zal ondervinden wanneer de Gemeenteraad besluit niet tot herbestemming van BW41 over te gaan? Zo nee, wat zijn de precieze financiële gevolgen voor de Gemeente indien de Gemeenteraad besluit niet tot herbestemming over te gaan?
b. Wat zijn de precieze financiële gevolgen voor de Gemeente indien de Gemeenteraad het besluit tot herbestemming neemt, zonder de Provincie te vragen het Ruimte voor Ruimte exploitatiemodel met correcte invoerwaardes te laten spreken?

 

De SP is van mening dat de financiële onderbouwing onjuist is en voorziet negatieve financiële gevolgen voor de gemeente als tot bouw wordt besloten. 

De fractie van de SP ziet de beantwoording van de vragen binnen 15 dagen werkdagen tegemoet, met tussenkomst van de griffie.

Robert van Koten, SP Velsen

 

Reactie toevoegen

U bent hier