h

Onomstreden waardes

17 mei 2019

Onomstreden waardes

Foto: Robert van Koten / SP Velsen

De locatie Brederoodseweg 41 in Sanpoort Zuid wordt herontwikkeld om sanering van de agrarische bebouwing en de bouw van 3 vrijstaande villa’s mogelijk te maken. De intitiatiefnemer wil daarbij gebruik maken van provinciale Ruimte voor ruimte regeling, maar dan wringt de schoen. De koper van de grond heeft circa 1 miljoen te veel betaalt en de (her)taxaties die na de aankoop hebben plaatsgevonden blijken niet te kloppen.

De raad adviseerde eerder om 3 aspecten nader te onderzoeken waaronder het taxatierapport voor de aankoop van de locatie Brederoodsweweg 41
 
Het onderzoek heeft volgens de SP niet bevestigd dat gebruik is gemaakt van de juiste invoerwaardes en ook is niet inzichtelijk gemaakt hoe deze waardes zijn verwerkt in de regeling.  
 
De raad kan de gegevens, (her)taxaties, niet volledig op juistheid controleren. Alleen een onafhankelijk onderzoek door middel van een (her)taxatie kan bevestigen dat de ingevoerde cijfers wel of niet juist zijn en dat terecht of onterecht gebruik wordt gemaakt van de regeling. Bovendien kan dan voorkomen worden dat de gemeente financiële schade zal ondervinden als bij een gerechtelijke procedure toch blijkt dat gebruik is gemaakt van niet correcte (her)taxaties en niet correcte invoerwaardes.
 
Goedbeschouwd zou besloten moeten worden om een onafhankelijk taxatierapport te laten opstellen voor de aankoop van de locatie Brederoodseweg 41 te Santpoort Zuid, op basis van de huidige bestemming agrarisch gebruik. De taxateur moet dan wel volledig bevoegd zijn om onomstreden waardes vast te stellen. 

 

Als daartoe aanleiding is kan de provincie formeel verzocht worden om een herziening van het exploitatiemodel Ruimte voor ruimte. Dat is tot op heden slechts 1X gedaan en dus niet 7X zoals wordt gedacht.

Professor en hoogleraar vastgoed Piet Eichholtz, verbonden aan de Universiteit te Maastricht heeft twee taxatierapporten bestudeerd betreffende het perceel met de opstallen aan de Brederoodseweg 41 te Santpoort Zuid. Deze twee rapporten zijn geproduceerd door het bureau X in februari 2018, en door bureau Y, in augustus 2018.

Beide rapporten hebben hetzelfde doel: een inschatting van de waarde te geven van het perceel. Beide rapporten hanteren dezelfde taxatie methoden. De keus van de correcte referentietransacties is in deze methode cruciaal. Verkeerde keuzes kunnen leiden tot verkeerde uitkomsten. 

Dit is precies waar de twee rapporten uiteenlopen. Rapport X maakt gebruik van referentietransacties van percelen met agrarisch bestemming, al of niet met opstallen in Kennemerland en de directe omgeving. Rapport Y maakt gebruik van woningtransacties in Santpoort en Santpoort Noord. Woningbestemming heeft een onvergelijkbaar veel hogere waarde dan agrarische bestemming, dus woningtransacties kunnen hier niet worden beschouwd als relevante referentietransacties. De conclusie is dan ook dat het rapport Y een onrealistisch hoge waardering geeft voor het perceel Brederoodsweg 41 en dat het rapport X een realistischer beeld geeft van de waarde. 

Het is aan de gemeente, om als bevoegd gezag, om een herziening te overwegen.

Een onafhankelijk taxatierapport is onontbeerlijk bij de besluitvorming in dit dossier. Het college en de raad vinden dat niet noodzakelijk, de SP vindt van wel. 

Auteur: Robert van Koten, SP Velsen 

Reactie toevoegen

U bent hier