h

SP vragen Omgevingswet:

19 april 2019

SP vragen Omgevingswet:

Foto: Onbekend / Provincie Zuid Holland

De komst van de nieuwe Omgevingswet in 2021 is een belangrijk thema voor alle gemeenten. De voorbereidingen binnen de gemeente Velsen zijn al in volle gang. De gemeenteraad lijkt op dit moment echter een achterstandstand te hebben aangaande de Omgevingswet.

De rekenkamercommissie heeft de ambtelijke organisatie daarom verzocht de gemeenteraad meer te betrekken bij de voorbereiding van de Omgevingswet.

De SP stelt, in het kader van volledige informatievoorziening, de volgende vragen om de opgelopen achterstand in te halen:

Vraag 1.
Kan het college de raad inhoudelijke informeren over de lopende projecten aangaande de Omgevingswet waaronder: de pilot Omgevingsplan, de pilot Archeologie, de pilot Waterketen, de leerkring Vergunningen en de pilot Tata. 

Vraag 2.
Kan het college de raad nader informeren over het onderzoek dat is gedaan of nog gaande is met betrekking tot de vraag op welke wijze onze gemeente, samen met Tata Steel, de provincie, RWS en andere gemeenten, in de Omgevingswet omgaan met complexe milieukundige aanvragen, dit aan de hand van een nieuwe duurzame manier van staal maken? 

Vraag 3.
Kan het college de raad informeren op welke wijze de komst van de Omgevingswet benut kan worden bij onze samenwerking in de IJmond en is het college voornemens, gelijk aan Beverwijk, de participatieverordening  te actualiseren en aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de
Omgevingswet en de visie ontwikkeling van de raad bij de Omgevingswet (zie aanbevelingen Rekenkamercommissie van Beverwijk d.d. 25-01-2018) 

Vraag 4.
Kan het college de raad informeren wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen waarop regionaal is ingezet voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in de IJmond
met het oog op de Omgevingswet (zie raadsvoorstel gemeente Velsen, Beverwijk, Heemskerk, besproken in de IJmondcommissie d.d. 28 februari 2017). 

Vraag 5.
Vanuit de Omgevingswet is de IJmond in het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) aangewezen als een kritisch gebied. Deze AMvB stelt de inhoudelijke normen voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk met het oog op het realiseren van de nationale doelstellingen en hetvoldoen aan internationale bepalingen. Op welke wijze anticiperen de IJmondgemeenten op de komende algemene rijksregels rond het omgevingsrecht? (zie Plan van aanpak Omgevingswet in de IJmond, fase bewustwording en ambitiebepaling, december 2017. 

De SP ziet graag de beantwoording van onze vragen binnen 15 dagen tegemoet, met tussenkomst  van de griffie. 

29-04-2019
Robert van Koten SP Velsen
RV19.17 

Reactie toevoegen

U bent hier