h

Tata-Steel: “Niemand hoeft zich zorgen te maken”.

16 februari 2019

Tata-Steel: “Niemand hoeft zich zorgen te maken”.

Foto: Robert van Koten / SP Velsen

Op vrijdag 15 februari 2019 en op 16 februari 2019 is door de IJmuider Courant bekend gemaakt dat Tata-Steel (licht) radioactief besmet afval heeftVoor radioactieve stoffen stelt de wet verboden met betrekking tot het voorhanden hebben, het uitvoeren van handelingen en werkzaamheden en het zich ervan ontdoen. Onduidelijk is of Tata-Steel dit afval opnieuw kan gebruiken en of dit een gevaar is voor de volksgezondheid in de IJmond. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Volgens Tata Steel hoeft niemand zich zorgen te maken.

De fracties van de SP Velsen en Velsen Lokaal hebben raadsvragen opgesteld: 

Vraag 1. 

Is door het college al eerder onderkend dat bedrijven in de erts-verwerkende industrie radioactieve stoffen, in onze gemeentenaar lucht en/of water lozen en heeft het college en of het bevoegd gezag goed zicht op wat er excact gebeurt met het (licht) radioactieve afval van Tata-Steel? Graag een toelichting.

Vraag 2. 

Is het college ervan op de hoogte dat een hoeveelheid afval, die (licht) radioactieve stoffen bevat, door Tata-Steel wel of niet, door bewerking is weggewerkt? Graag een toelichting op de vraag. 

Vraag 3.

Is het college en of het bevoegd gezag bekend met het soort, de hoeveelheden en de concentraties die het afval betreft en of Tata-Steel de juiste vergunningen voor bewerking en of verwerking heeft? Graag een toelichting op de vraag.

Vraag 4.

Is het college het met ons eens dat het aantreffen van (licht) radioactief materiaal en of afval een situatie omschrijft waarbij actie nodig is voor het afwenden van gevaar of schade aan gezondheid, veiligheid, welzijn, eigendom of milieu? Graag een nadere toelichting op de vraag.

Vraag 5.

Is het college en of het bevoegd gezag bekend in welke inspectierichtlijn, die een uitleg bevat van de geldende wet- en regelgeving, is vastgelegd, wat te doen indien een bedrijf (licht) radioactieve stoffen heeft en is deze richtlijn gevolgd? Graag een nadere toelichting op de vraag.

Vraag 6.

Is er, voor zover u dat dient te weten, een onderbouwd plan van aanpak dat recht doet aan het gevaar (verspreiding van radioactief stof, besmetting van mensen) en aan de werkprocessen binnen en buiten het bedrijf? Graag een toelichting op de vraag. 

Vraag 7.

Bedrijven die met radioactieve stoffen of straling werken, hebben een vergunning nodig omdat de werkzaamheden effect kunnen hebben op het milieu. Heeft Tata-Steel daartoe een passende vergunning en is het college of het bevoegd gezag, zoals de SP en VL, van mening dat de vergunningen van Tata-Steel tijdig herzien dienen te worden gezien de actualiteit aangaande alle overlast. Graag een toelichting op de vraag. 

Vraag 8.

Wat is de reactie en actie van het college en of het bevoegd gezag nu bekend is dat Tata-Steel het (licht) radioactieve afval kennelijk zelfstandig kan verwerken of bewerken waarbij de effecten voor de volksgezondheid onduidelijk zijn? 

Graag een nadere toelichting op de vraag. 

De SP en VL zien graag de beantwoording van onze vragen binnen 15 dagen tegemoet, met tussenkomst van de griffie.

Robert van Koten, SP Velsen 

 

Onderwerp: Radioactief afval Tata Steel   

Beantwoording van de vragen:

Toelichting op de beantwoording
Alvorens in te gaan op de beantwoording van de vragen, deelt het college mede dat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (hierna ANVS) bevoegd gezag is voor de Kernenergiewet waar de bovengenoemde activiteiten onder vallen en in gereguleerd worden. De ANVS staat onder toezicht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W). De Staatssecretaris van I&W is politiek-bestuurlijk verantwoordelijk voor ANVS.
De gemeente heeft geen bevoegdheden binnen dit wettelijk kader. Vandaar dat het college in nauwe samenwerking met de ANVS antwoorden op de vragen heeft opgesteld. Deze treft u onderstaand aan.  

Vraag 1
Is door het college al eerder onderkend dat bedrijven in de erts-verwerkende industrie radioactieve stoffen, in onze gemeente, naar lucht en/of water lozen en heeft het college en of het bevoegd
gezag zicht op wat er gebeurt met het (licht) radioactieve afval van Tata-Steel? Graag een toelichting. 

Antwoord vraag 1
Zie kopje “Toelichting op de beantwoording” hierboven.  

Vraag 2
Is het college ervan op de hoogte dat een hoeveelheid afval, die (licht) radioactieve stoffen bevat,
door Tata-Steel wel of niet, door bewerking is weggewerkt? Graag een toelichting.

Antwoord vraag 2
(licht) Radioactieve stoffen afvalstoffen worden door Tata afgevoerd naar erkende verwerkers, te weten aan:
 Renewi/CCD te Geldrop ten behoeve voorbewerking voor stort bij Mineralz Maasvlakte B.V.
 Deponie Mineralz Maasvlakte B.V. te Rotterdam Maasvlakte ten behoeve van immobilisatie en
stort
 Deponie Nauerna ten behoeve van stort.

Vraag 3
Is het college en of het bevoegd gezag bekend met het soort, de hoeveelheden en de concentraties die het afval betreft en of Tata-Steel de juiste vergunningen heeft? Graag een toelichting.

Antwoord vraag 3
De ANVS is bekend met de soorten en hoeveelheden van afvalstoffen die bij Tata Steel ontstaan, inclusief de daarin aanwezige radioactieve stoffen. Deze gegevens worden jaarlijks opgenomen in het jaarrapport van de stralingsbeschermingseenheid van Tata Steel en aangeboden aan de ANVS. Voor het uitvoeren van werkzaamheden met radioactieve stoffen beschikt Tata Steel over een vergunning in het kader van de Kernenergiewet. De vergunning met kenmerk 2013/0678-05, verleend op 21 juni 2013, is vigerend. Aan de verleende vergunning zijn voorschriften verbonden om de omgeving te beschermen tegen nadelige invloeden veroorzaakt door mogelijke straling. De voorschriften zien onder meer toe op:
 straling van bronnen
 eisen zijn gesteld aan straling van natuurlijke bronnen die zijn ontstaan door de bewerking en
verwerking van steenkool en ijzererts, die naar de lucht worden geëmitteerd
 stralingsnorm op de grens van de inrichting
 uitvoeren en rapporteren van vastgesteld meetprogramma
 wat de doen bij incidenten
 eisen aan af te voeren afvalstoffen die straling veroorzaken.
Om werknemers, leden van de bevolking en het milieu te beschermen zijn er wettelijke algemene normen voor de concentraties aan radioactieve stoffen die materialen maximaal mogen bevatten om ze te kunnen vrijgeven, zodat deze niet meer als radioactieve stoffen hoeven te worden behandeld. Daarnaast is het mogelijk om een specifieke vrijgave te verkrijgen van de ANVS voor het afvoeren van licht radioactief afval naar een erkende verwerker van radioactief afval, onder voorwaarden die gebaseerd zijn op risicoberekeningen waarmee wordt aangetoond dat werknemers, leden van de bevolking en het milieu voldoende worden beschermd tegen radiologische risico’s van de afvalstoffen. In de ANVS-beschikking met kenmerk 2018/0047-08 d.d. 4 juli 2018 is dit precies omschreven voor Tata Steel. De voorwaarden betreffen de manier waarop Tata Steel de materialen moet overdragen, de informatie die Tata Steel moet verstrekken aan de ontvangers van het afval en de administratie die Tata Steel moet bijhouden over de aard en omvang van de overgedragen afvalstoffen. Bij het afgeven van beschikkingen kijkt de ANVS kritisch naar de aanvraag en beoordeelt of de veiligheid van werknemers, leden van de bevolking en het milieu voldoende geborgd worden. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van internationaal toegepaste rekenmodellen.

Vraag 4
Is het college het met ons eens dat het aantreffen van (licht) radioactief materiaal en of afval een situatie omschrijft waarbij actie nodig is voor het afwenden van gevaar of schade aan gezondheid, veiligheid, welzijn, eigendom of milieu? Graag een nadere toelichting op de vraag.

Antwoord vraag 4
Het is onvermijdelijk dat bij het staalproductieproces reststoffen en afvalstoffen ontstaan die licht radioactief zijn, omdat de stoffen die gebruikt worden bij de productie radioactiviteit bevatten van natuurlijke oorsprong. Daarom heeft Tata Steel een vergunning op grond van de Kernenergiewet waarin voorschriften omtrent verwerking en afvoer zijn opgenomen. Uit het toezicht dat de ANVS houdt op de naleving van de voorschriften zijn er geen aanwijzingen dat Tata Steel deze voorschriften overtreedt.

Vraag 5
Is het college en of het bevoegd gezag bekend in welke inspectierichtlijn, die een uitleg bevat van de geldende wet- en regelgeving, is vastgelegd, wat te doen indien een bedrijf (licht) radioactieve stoffen heeft en is deze richtlijn gevolgd? Graag een nadere toelichting op de vraag.

Antwoord vraag 5
Relevante wet- en regelgeving is vastgelegd in de Kernenergiewet, Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en de ANVS- verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. De ANVS is in alle gevallen het bevoegd gezag en ziet toe op naleving van de voorschriften

Vraag 6
Is er, voor zover u dat dient te weten, een onderbouwd plan van aanpak dat recht doet aan het gevaar (verspreiding van radioactief stof, besmetting van mensen) en aan de werkprocessen binnen en buiten het bedrijf? Graag een nadere toelichting op de vraag.

Antwoord vraag 6
Zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 7
Bedrijven die met radioactieve stoffen of straling werken, hebben een vergunning nodig omdat de werkzaamheden effect kunnen hebben op het milieu. Heeft Tata-Steel daartoe een vergunning en is het college of het bevoegd gezag, zoals de SP en VL, van mening dat de vergunningen van Tata-Steel tijdig herzien dienen te worden gezien de actualiteit aangaande alle overlast?
Graag een nadere toelichting op de vraag.

Antwoord vraag 7
Op basis van de informatie waarover de ANVS beschikt inzake de door de omgeving ervaren overlast is er geen aanleiding om de bestaande voorschriften gesteld aan Tata Steel op basis van de Kernenergiewet te herzien.

Vraag 8
Wat is de reactie en actie van het college en of het bevoegd gezag nu bekend is dat Tata-Steel (licht) radioactieve afval kennelijk zelfstandig kan verwerken of bewerken waarbij de effecten voor de volksgezondheid onduidelijk zijn? Graag een nadere toelichting op de vraag.

Antwoord vraag 8
Zie antwoorden op vraag 3, 4, 5 en 7.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier