h

SP: zet nu in op de nieuwe Omgevingswet bij de samenwerking in de IJmond.

26 januari 2019

SP: zet nu in op de nieuwe Omgevingswet bij de samenwerking in de IJmond.

Foto: SP / IJmond Samenwerking
De raden in de IJmond hebben nu eindelijk samen gesproken over de problematiek, de vragen van de inwoners en hun zorgen over de stofoverlast en de voortdurende grafietregens. De SP Velsen deed bij de bespreking in de IJmondcommissie gelijk het voorstel om de Omgevingswet te gebruiken voor de herziening van het bestemmingsplan Industriegebied TATA-Steel (2012) op het grondgebied van Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Gezien de doorlooptijd van het bestemmingsplan is het tijd voor een grondige herziening. 
 
De gemeenten hadden destijds ook al besloten om gezamenlijk een bestemmingsplan op te stellen voor het gehele terrein. We kunnen dus opnieuw samenwerken zeker bij dit belangrijke item. Wat de SP betreft is dit de kans om nieuw elan te geven aan de samenwerking in de IJmond. De IJmond-wethouders namen de suggestie van de SP mee voor nader beraad. 
 
De invoering van de Omgevingswet (2021) gaat hand in hand met de vernieuwing van de lokale democratie. Dit sluit goed aan bij doelstelling van het Raadsakkoord gemeente Velsen 2018-2022 ‘Samenspel’ in Velsen en de veranderende rol van de gemeenteraad. 
 
Participatie vraagt, onder de omgevingswet ook om een faciliterende overheid. 
Partijen zullen vroegtijdig betrokken moeten worden bij besluitvorming en plannen moeten ontwikkeld worden voor en door inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties én andere overheden. 
 
De Omgevingswet regelt het WAT, niet het HOE. Dit omdat participatie om maatwerk vraagt. Maar nog belangrijker; vertrouwen. 
 
In de Omgevingsvisie legt de gemeenteraad, integraal, de strategische hoofdkeuzen voor het beleid in de fysieke leefomgeving vast. 
 
Alle gemeenten moeten een Omgevingsvisie vaststellen. Deze Omgevingsvisie wordt uitgewerkt in programma’s en geeft richting aan het Omgevingsplan, waar de regels over de fysieke leefomgeving in staan. 
 
De gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk hebben de samenwerking al reeds opgezocht en werken op IJmondiaal niveau actief samen. De nieuwe collegeperiode is dus het aangrijpingspunt om de ambities voor de fysieke leefomgeving te bepalen, de belangen die in het spel zijn af te wegen en deze vast te leggen in de Omgevingsvisie. 
 
De ‘fysieke leefomgeving’ is heel breed en omvat onder meer de beleidsterreinen cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu, natuur en water.
 
Met de Omgevingswet kunnen we als gemeente wellicht nog beter onze ambities, zoals beschreven in het Raadsakkoord van Velsen ‘Samenspel’, vormgeven. De Omgevingswet biedt wellicht ook een nieuw kader wanneer gemeenten de mogelijkheid hebben om lokaal strengere eisen te stellen aan de lucht kwaliteit. 
 
De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk hebben bijvoorbeeld nu geen formele rol naar TATA Steel en Harsco in de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Als gemeenten zijn zij wel verantwoordelijk voor de volksgezondheid van de inwoners in de IJmond.
 
Met de nieuwe Omgevingswet kunnen we nog beter samenwerken in het belang van de (mondige) inwoners van de IJmond. 
 
Robert van Koten, fractievoorzitter 
 
 
 

Reactie toevoegen

U bent hier