h

Twee plannen naast Ruïne?

22 november 2018

Twee plannen naast Ruïne?

Foto: Robert van Koten / SP Velsen

B&W van de gemeente Velsen hebben eerder bekend gemaakt dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het hier gaat om de aanvraag voor de oprichting van een woning, bedrijfshal en kas aan de Brederoodseweg 41, pal naast de Ruïne van Brederode.

Antwoorden op de vragen van de SP: 

Vraag 1
a.  Met het toepassen van de coördinatieregeling is het mogelijk om de gemeentelijke procedures te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen. Op welke wijze is er bij de nu voorliggende aanvragen (nr 14722, 14723, 14724) omgevingsvergunning dd 11.1018  sprake van samenhang met de eerdere aanvraag omgevingsvergunning d.d. 25.7.17 (ontwerp bestemmingsplan) en kunt u dat nader motiveren?
b.  Vervalt hiermee de eerder gedane omgevingsaanvraag? 

Antwoord vraag 1
a.  Procedureel is er geen samenhang tussen de aanvraag omgevingsvergunning uit 2016 die vooralsnog wordt voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling en de drie nu ingediende aanvragen voor het oprichten van een woning, bedrijfshal en kas.  De coördinatieregeling ziet toe op coördinatie van de bestemmingsplanprocedure Brederoodseweg 41 en de aanvraag omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van dit perceel met drie woningen. De nu voorliggende aanvragen worden getoetst aan het vigerende bestemmingsplan Duingebied.
b.  Nee, de eerder ingediende aanvraag omgevingsvergunning vervalt niet.  

Vraag 2
a.  Is het College van mening dat de oprichting van de in de omgevingsaanvraag genoemde gebouwen past in het geldende (conserverende) bestemmingsplan en kunt u dat motiveren?
Kunt u aangeven of het acceptabel is dat het metrage van aanvraag, de inhoud en de bouwhoogte afwijken van de bestaande bebouwing?
b.  En kunt u aangeven of dat, in het licht van de kwetsbaarheid van de locatie, acceptabel is dat metrage, inhoud en bouwhoogte drastisch toenemen? 

Antwoord vraag 2
a.  Het geldende  bestemmingsplan Duingebied maakt op de locatie  Brederoodseweg  41  de volgende bebouwing mogelijk:
1 bedrijfswoning met een goothoogte van 6 meter en een totale hoogte van 9 meter; 1.600m2 kassen met een goothoogte van 4,5 meter en een totale hoogte van 6 meter; 2.800m2 overige bedrijfsbebouwing met een goothoogte van 4 meter en een totale hoogte van 6 meter.
De  aanvragen worden op dit moment beoordeeld op hun volledigheid. Hierna  volgt de inhoudelijke planologische toetsing waaruit moet blijken of de  aanvragen passend en acceptabel zijn. Indien er sprake is van een reguliere  procedure (dit is het geval als de aanvragen binnen het geldende bestemmingsplan passen) zijn de resultaten van deze toetsing naar verwachting in januari 2019 bekend.
b.  Volgens het huidige bestemmingsplan is bovenstaand bouwvolume mogelijk. Het bestemmingsplan Brederoodseweg 41, ter besluitvorming aangeboden aan uw raad, voorziet in een kleiner bouwvolume. 

Vraag 3
Deze aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit. Wordt deze aanvraag voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen en op welke termijn zal dit naar
verwachting plaatsvinden?  

Antwoord vraag 3
Iedere aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt getoetst op basis van de geldende toetsingscriteria als benoemd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De toets aan redelijke eisen van welstand is één van die toetsingscriteria. Indien er sprake is van een reguliere procedure (dit is het geval als de aanvragen binnen het geldende bestemmingsplan passen) zijn de resultaten van deze toetsing naar verwachting in januari 2019 bekend. 

Vraag 4
Op welke wijze dient de gemeente, bij de behandeling van een omgevingsvergunning, rekening te houden met het aanwezige erfgoed en kunt u dat nader motiveren? 

Antwoord vraag 4
Zie antwoord bij vraag 6. 

Vraag 5
Is het College van mening dat er afdoende randvoorwaarden en uitgangspunten in beleid en wettelijke mogelijkheden zijn geformuleerd en ingezet om de ruimtelijke kwaliteit rondom de Ruïne van Brederode te waarborgen? Gaarne uw motivatie.

Antwoord vraag 5
Er zijn bij ons geen aanwijzingen bekend op basis waarvan relevante wet- en regelgeving zou disfunctioneren. 

Vraag 6
Is het College voornemens om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om een (pre) advies te vragen? Gaarne bij de beantwoording de motivatievan het College. Zo nee, is het College bereid de thans voorliggende omgevingsaanvraag te toetsen aan het bestaande cultuur-historische advies, zoals opgesteld door de RCE op 2 oktober 2018. 

Antwoord vraag 6
Het college heeft geen keuzevrijheid waar aan een aanvraag om omgevingsvergunning wordt getoetst. Deze toetsingscriteria liggen vast in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
De aanvragen worden op dit moment beoordeeld op hun volledigheid. Hierna volgt de inhoudelijke toetsing. Afhankelijk van de uitkomst van deze toetsing zal blijken of een cultuurhistorische toets plaatsvindt of niet.
Zo is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden (o.a. afgraven en ophogen bodem; het aanleggen van wegen of parkeergelegenheid; kappen van bomen) een toets aan landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van de gronden verplicht. Terwijl voor andere activiteiten eendergelijke toets is uitgesloten.Voor de thans voorliggende aanvragen is het advies van de RCE (d.d. 2/10/2018) dus niet van toepassing als toetsingskader. Dit advies ziet toe op een ander plan, namelijk de realisatie van drie woningen en niet op de bewuste aanvragen. 

Vraag 7
Is de gemeente nog gebonden aan de aangegane anterieure overeenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar Wibaut d.d. 14.12.16? 

Antwoord vraag 7
Ja, in de anterieure exploitatieovereenkomst herontwikkeling locatie Brederoodseweg Santpoort-Zuid (d.d. 14 december 2016) is opgenomen dat deze in beginsel duurt tot het moment dat alle werkzaamheden in het projectgebied volledig zijn opgeleverd en alle overige verplichtingen uit deovereenkomst zijn nagekomen 

Vraag 8
Dhr. R. Vennik (wethouder RO tot 1 mei 2018) heeft toegezegd onderzoek te doen of er eventueel juridische en financiële claims zouden kunnen worden ingediend op basis van het niet verlenen van een omgevingsvergunning. Is de uitslag daarvan bekend bij het College. (zie uitspraak dhr. Vennik
Sessies Raadzaal 12 april 2018 1hr 25 min 47 sec  - 1hr 26 min 08 sec : “Dit laten wij uitzoeken”). 

Antwoord vraag 8
Deze toezegging van de toenmalige wethouder heeft betrekking op de beoogde realisatie van drie woningen op de locatie Brederoodseweg 41. In de anterieure exploitatieovereenkomst herontwikkeling locatie Brederoodseweg Santpoort-Zuid (d.d.14 december 2016) is opgenomen dat de gemeente in principe geenszins (privaatrechtelijk) verantwoordelijk is voor (de nadelige
gevolgen van) het niet c.q. niet tijdig kunnen beschikken over het bestemmingsplan en de aangevraagde vergunningen. Daarnaast is toegezegd om drie inhoudelijke aspecten die een rol spelen bij het bestemmingsplan Brederoodseweg 41 nader te onderzoeken, namelijk: de taxatie van de inbrengwaarde van de grond (toets door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs); de cultuurhistorische gevolgen voor de locatie en omgeving (toets door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed); een stedenbouwkundige analyse door een onafhankelijk stedenbouwkundig bureau waarin het advies van het RCE is meegenomen. Het is de verwachting dat de volledige resultaten van deze onderzoeken in het eerste kwartaal van2019 beschikbaar zijn, waarna wij uw raad hier actief over informeren. 

Reactie toevoegen

U bent hier