h

Beantwoording vragen SP

21 november 2018

Beantwoording vragen SP

Foto: Robert van Koten SP / SP Velsen

Recent ontving de SP fractie de antwoorden op de vragen van de SP aan het college met betrekking tot de stof en grafietemissies: 

Vraag 1
Heeft u contact met Tata rondom het terugdringen van de stof- en grafietuitstoot? Zo ja, wat is de aard van dat contact. Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 1
Ja, het college van Velsen heeft bestuurlijk overleg gehad met Tata Steel. Tijdens het overleg hebben we onder andere gesproken over de maatregelen die worden getroffen om nieuwe emissies te voorkomen. Er is ook gesproken over transparante communicatie door Tata Steel en over een bijeenkomst voor bewoners van Velsen. Afgesproken is dat er naast de al geplande
bijeenkomst van 28 november, die door de provincie wordt georganiseerd, ook een bijeenkomst in Velsen zal komen.
Zoals nu bekend, zijn de grafietdeeltjes afkomstig van Harsco Metals Holland B.V. (hierna: Harsco). Harsco ligt op het bedrijventerrein van Tata Steel B.V. en betreft een zelfstandige inrichting (bedrijf). Harsco heeft zich gespecialiseerd in het recyclen van staalslakken en restanten uit het ijzer- en staalproces die voornamelijk afkomstig zijn van Tata Steel.
Gedeputeerde Staten verlenen de vergunningen aan Tata Steel maar ook aan Harsco. GS heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) te Zaandam gemandateerd voor het toezicht en de handhaving op de milieuvergunningen.

Vraag 2
Indien de vorige vraag met ‘Nee’ is beantwoord: Bent u bereid om Tata aan te sporen tot het op korte termijn terugdringen van de stof- en grafietuitstoot? Indien vorig vraag met ‘Ja’ is beantwoord: Ziet u aanleiding om, naar aanleiding van de recente berichtgeving, aanvullende afspraken te maken voor het terugdringen van de stof- en grafietuitstoot? Graag een toelichting.

Antwoord vraag 2
Het college heeft vervolgafspraken gemaakt met de verantwoordelijk gedeputeerde en Tata Steel De provincie heeft hierin als primair verantwoordelijke voor toezicht en handhaving een belangrijke rol. Wij dringen aan op het treffen van maatregelen en zien het belang om aanvullende afspraken te maken om emissies te voorkomen en de transparante communicatie met inwoners en andere belanghebbenden te bevorderen.

Vraag 3
Het Beverwijkse College van Burgemeester en Wethouders heeft inmiddels aangedrongen op spoedige maatregelen door Tata Steel IJmuiden, Harsco en de provincie Noord-Holland. Heeft het Beverwijkse college van B en W inmiddels ook contact met u gezocht? Zo ja, gaat u samen met het Beverwijkse college aandringen op spoedmaatregelen?

Antwoord vraag 3
Ja, wij hebben contact gezocht met het college van Beverwijk. Afgelopen week hebben we als IJmond gemeenten een gezamenlijk gesprek gehad met de verantwoordelijk Gedeputeerde. De IJmond gemeenten dringen aan op het treffen van maatregelen zodat de uitstoot van grafietdeeltjes en andere incidenten worden voorkomen.

Vraag 4
De inwoners Wijk aan Zee zijn in opstand gekomen tegen de stof- en grafietemissies. Zijn deze emissies ook in een groter gebied dan Wijk aan Zee neergedaald? Zo ja, zijn er ook stof- en grafietemissies in de gemeente Velsen neergedaald? Zo ja, waar?

Antwoord vraag 4
Zover bekend zijn de grafietemissies neergedaald in de directe omgeving van Harsco ofwel Wijk aan Zee. OD NZKG, OD IJmond en gemeente Velsen hebben geen meldingen ontvangen van grafietemissies in Velsen. Wel hebben wij een aantal meldingen van andere overlast ontvangen, waaraan voor zover wij weten geen incidenten aan ten grondslag ligt.

Vraag 5
De GGD heeft de bevolking van Wijk aan Zee (nog) niet ingelicht over de gezondheidsgevolgen van fijnstof en ultrafijnstof ten gevolge van de stof- en grafietemissies. Kan de GGD alle inwoners van het emissiegebied inlichten over de gevolgen van stof- en grafietemissies voor de gezondheid?
Kan de GGD ook de inwoners van de gemeente Velsen en de gemeenteraad uitgebreid inlichten? Zo ja, op welke termijn kunnen wij een uitgebreid relaas verwachten?

Antwoord vraag 5
De GGD heeft via haar website www.ggdkennemerland.nl/nieuws/2018/10/Informatie-over- stofemissie-bij-Wijk-aan-Zee, gecommuniceerd over de stofemissies bij Wijk aan zee inclusief handelingsperspectief. Met de beschikbare informatie over de vrijgekomen stoffen is een duiding van gezondheidseffecten en een handelingsperspectief gegeven. Deze informatie is ook beschikbaar gesteld via de websites van de omgevingsdiensten en de gemeente Beverwijk. Enkele vragen over hun gezondheid van bewoners zijn persoonlijk beantwoord.
Als gemeenschappelijke Gezondheidsdienst sluit de GGD aan bij een door de Provincie en IJmondgemeenten en Omgevingsdiensten geïnitieerd breder onderzoek, door een onafhankelijke instelling, naar luchtkwaliteit, milieu en gezondheid in de IJmond en rond Tata Steel in het bijzonder. Over de voortgang van dit onderzoek wordt u nader geïnformeerd.
Op 28 november 2018 wordt er door de provincie in Wijk aan Zee een bijeenkomst voor bewoners georganiseerd. Vooralsnog is de verwachting dat er op dat moment meer bekend is over grafietemissies en mogelijke gezondheidseffecten. Kort na deze bijeenkomst zal in Velsen een avond worden georganiseerd waarin inwoners de gelegenheid wordt geboden hun vragen en zorgen richting Tata, provincie en gemeenten te uiten. 

Toevoeging SP:

De bijeenkomst in Velsen gaat op 11 december plaatsvinden.

Reactie toevoegen

U bent hier