h

Bedrijfshal bij Ruïne van Brederode onacceptabel.

25 oktober 2018

Bedrijfshal bij Ruïne van Brederode onacceptabel.

Foto: Alex van Koten / SP Velsen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben op 11 oktober J.l. bekend gemaakt dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het gaat hier om de aanvraag van de oprichting van een woning, een bedrijfshal en een kas aan de Brederoodseweg 41.

De vraag is natuurlijk of de oprichting van de in de omgevingsaanvraag genoemde gebouwen wel of niet past in het geldende bestemmingplan. Er ligt immers al een plan voor de bouw van drie villa’s in de directe omgeving van de Ruïne van Brederode  Met de nieuwe aanvraag wordt het nog ingewikkelder. 

De SP stelt de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders: 

 

Toelichting bij de vragen: 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben op 11 oktober J.l. bekend gemaakt dat zij in de periode van 29 september t/m 5 oktober 2018 een 

aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van 

de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Het betreft hier de aanvraag van de oprichting van een woning, bedrijfshal en kas aan de Brederoodseweg 41

 

De aanvragen zijn bij de gemeente bekend onder nummer:215378, 215426 en 215389 

De gemeenteraad van Velsen heeft op 24 november 2016 besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor nog te voeren planologisch juridische procedures (onder andere een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning) voor de realisatie van drie woningen aan de Brederoodseweg 41 te Santpoort-Zuid. 

 

Vragen

1. a. Met het toepassen van de coördinatieregeling is het mogelijk om de gemeentelijke procedures te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen. Op welke wijze is er bij de nu voorliggende aanvragen (nr 14722, 14723, 14724) omgevingsvergunning dd 11.10.18  sprake van eensamenhang met de eerdere aanvraag omgevingsvergunning d.d. 25.7.17 (ontwerp bestemmingsplan) en kunt u dat nader motiveren? 

b. Vervalt hiermee de eerder gedane omgevingsaanvraag?

 

2. a. Is het College van mening dat de oprichting van de in de omgevingsaanvraag genoemde gebouwen past in het geldende (conserverende) bestemmingsplan en kunt u dat motiveren? Kunt u aangeven of het acceptabel is dat het metrage van aanvraag, de inhoud en de bouwhoogte afwijken van de bestaande bebouwing?

b. En kunt u aangeven of dat, in het licht van de kwetsbaarheid van de locatie, acceptabel is dat metrage, inhoud en bouwhoogte drastisch toenemen?

 

3. Deze aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit. Wordt deze aanvraag voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen en op welke termijn zal dit naar verwachting plaatsvinden? 

 

4. Op welke wijze dient de gemeente, bij de behandeling van een omgevingsvergunning, rekening te houden met het aanwezige erfgoed en kunt u dat nader motiveren?

 

5. Is het College van mening dat er afdoende randvoorwaarden en uitgangspunten in beleid en wettelijke mogelijkheden zijn geformuleerd en ingezet om de ruimtelijke kwaliteit rondom de Ruïne van Brederode te waarborgen? Gaarne uw motivatie.

 

6. Is het College voornemens om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om een (pre) advies te vragen? Gaarne bij de beantwoording de motivatie van het College. Zo nee, is het College bereid de thans voorliggende omgevingsaanvraag te toetsen aan het bestaande cultuur-historische advies, zoals opgesteld door de RCE op 2 oktober 2018.

 

7. Is de gemeente nog gebonden aan de aangegane anterieure overeenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar Wibaut d.d. 14.12.16?

 

8. Dhr. R. Vennik (wethouder RO tot 1 mei 2018) heeft toegezegd onderzoek te doen of er eventueel juridische en financiële claims zouden kunnen worden ingediend op basis van het niet verlenen van een omgevingsvergunning. Is de uitslag daarvan bekend bij het College. (zie uitspraak dhr. Vennik Sessies Raadzaal 12 april 2018 1hr 25 min 47 sec  - 1hr 26 min 08 sec .

 

Wij zien graag de beantwoording van onze vragen binnen 15 dagen tegemoet, met tussenkomst van de griffie.

 

Robert van Koten, SP Velsen 

 

Reactie toevoegen

U bent hier