h

Geen geld voor lantarenpalen?

20 juli 2018

Geen geld voor lantarenpalen?

Foto: RTV Seaport / RTV Seaport

Behandeling Perspectiefnota raadsvergadering 05-07-2018. 

Stemverklaring: Door de afgelopen raadsverkiezingen is de voorliggende perspectiefnota beleidsarm. Pas bij de begroting zal de raad een afweging gaan maken in eventuele nieuwe beleidskeuzes. 

Het positieve meerjarenperspectief loopt op en het weerstandsvermogen is verbeterd. Een goede zaak, zo kunnen we eventuele tegenvallers nog opvangen. We maken ons nog wel grote zorgen over het verwachte tekort op het sociaal domein waardoor we nog een taakstelling moeten realiseren op dit op te kunnen vangen. Verder hebben we moeite met punt 3 uit het voorgestelde raadsbesluit "Tot het voornemen het gesloten compartiment Sociaal Domein op te beëindigen en het college de opdracht te geven een voorstel hiertoe uit te werken voor de Begroting 2019.".

De SP is een groot voorstander van het oormerken van de middelen die de gemeente ontvangt voor het sociale domein. Dit omdat wij vinden dat middelen voor het sociale domein daarvoor behouden moeten blijven. We geloven echter niet dat dit voorstel bedoeld is om vrijblijvend met deze gelden om te kunnen gaan om het ook te kunnen besteden aan bv lantaarnpalen.

Daarbij blijft het budget van het sociaal domein als afzonderlijke post op de gemeentebegroting staan, dus we kunnen wel blijven monitoren hoe en of het geld besteed wordt. Bij uitzondering heeft de SP dan ook voor dit punt in het raadsvoorstel gestemd.

Mireille Koedijker, raadslid SP Velsen 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier