h

SP Noord-Holland stelt vragen over uitvoering nieuwe zeesluis

30 augustus 2016

SP Noord-Holland stelt vragen over uitvoering nieuwe zeesluis

Mevrouw J.M.E. de Groot en de heer W. Hoogervorst (SP) hebben vragen over bouw nieuwe zeesluis IJmuiden en de gevolgen daarvan voorgelegd aan het college van gedeputeerden van de Provincie Noord-Holland.

Dit naar aanleiding van een bericht in de IJmuider Courant hierover.

Vragen:

1. In februari 2016 werd de aanbesteding voor de bouw van een nieuwe zeesluis bij IJmuiden gewonnen door het consortium bestaande uit aannemers BAM en VolkerWessels en financieringsmaatschappij DIF, samen opererend onder de naam OpenIJ. OpenIJ verwacht de sluis te kunnen bouwen voor een bedrag van 350 miljoen euro, 30 procent onder de plafondprijs van 500 miljoen euro. Is deze informatie juist? Kunt u dit toelichten?

2. Door het ontwerp van BAM/OpenIJ kan de Middensluis alleen nog schepen schutten met een lengte van minder dan 125 meter en een breedte van 19 meter, terwijl de sluis 220 meter lang is en 25 meter breed. Op deze wijze wordt de Middensluis onderbenut. Is deze informatie juist? Kunt u dit toelichten?

3. Wanneer het schutten van een flink deel van de schepen meer tijd gaat kosten dan voorzien zal dit problemen gaan opleveren in de doorstroming in de nieuwe zeesluis.

Bent u het met deze constatering eens? Waarom wel of niet? 2016 104

2

En: als u het wel met deze constatering eens bent, hoe zal dit probleem opgelost gaan worden?

4. Bij de nieuwe zeesluis is gekozen voor nivelleren van het water via gaten in de sluisdeur. Een TU-Delftstudie van Jeroen Bonnes geeft aan dat nivelleren via sluisdeurgaten ongewenst is voor grotere sluizen vanwege de veel langere schuttijden voor schepen. Is deze bewering in de studie van Jeroen Bonnes juist? Kunt u dit toelichten?

5. Doordat het schutten van schepen langer dan 125 meter en breder dan 19 meter, omdat zij moeten uitwijken naar de Middensluis, veel meer tijd kost dan via de huidige Noordersluis, zullen deze schepen veel meer ongewenste uitstoot de lucht inblazen. Immers de meeste schepen varen op goedkope stookolie, die de lucht sterk verontreinigt. Het hiervoor genoemde artikel spreekt over het feit dat deze schepen een wellicht twee maal langere tijdsperiode dan voorheen met stationair draaiende motoren het schutten moeten afwachten. Is dit juist? Hoe gaat u de inwoners van Noord-Holland, in de buurt van IJmuiden, tegen deze grotere luchtvervuiling beschermen? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. De internationale scheepvaart stoot twee keer zoveel CO2 uit als de internationale luchtvaart. Bij de verbranding van stookolie komen grote hoeveelheden andere giftige stoffen vrij zoals fijnstof, zwavel- en stikstofoxide. Stookolie mag op het land niet meer verstookt worden. Het Noordhollandse drinkwaterbedrijf PWN en Stichting Duinbehoud vroegen aan de rechter het duingebied ten westen van de Reyndersweg op te nemen in het beschermde Natura 2000- gebied Noordhollands Duinreservaat2. Zal, door de langere schuttijden van eerder genoemde schepen, de schade door stikstof aan dit natuurgebied en andere natuurgebieden toenemen? Kunt u dit toelichten?

2 http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/ijmond/article28430203.ece/Schad...

7. Hoe verhoudt zich de bouw van de nieuwe zeesluis en zaken als voornoemd die hiermee in verbinding staan zich tot de PAS- wetgeving (Programmatische Aanpak Stikstof) die op 1 juli 2015 in werking is getreden? Kunt u uw antwoord toelichten?

8. Door het nivelleren van water via de sluisdeurgaten zal verzilting van het achterland van het Noordzeekanaal tot aan Amsterdam wellicht tweemaal heviger worden dan met de huidige Noordersluis het geval is. Dit zou te maken hebben met de slechte zout/zoetwaterscheiding die het gevolg is van nivelleren van water via de sluisdeurgaten. Is deze bewering juist? Hoe gaat u het achterland van het Noordzeekanaal tot aan Amsterdam en de boeren beschermen tegen grotere verzilting? Kunt u uw antwoord toelichten?

9. Met de gunning van het project aan het consortium “Open IJ”, zoals gezegd voor een aanzienlijk lager bedrag dan de plafondprijs, is, zoals de problematiek beschreven in het artikel laat zien, een groot risico genomen.

Had GS op enigerlei wijze dit risico kunnen voorzien? Waarom wel of niet? 

De GS beantwoord de vragen doorgaans binnen 30 dagen.

Reactie toevoegen

U bent hier