h

Bezuinigingen in de WMO zijn asociaal

10 november 2010

Bezuinigingen in de WMO zijn asociaal

Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraadsvergadering in Velsen op 3 november 2010 had SP-fractievoorzitter Mireille Koedijker het o.m. over de bezuinigingen in de WMO. De SP is tegen deze bezuinigingen, omdat het juist die mensen treft die de voorzieningen het hardst nodig hebben.

Hieronder de inbreng van Mireille Koedijker.

Inleiding

De boodschap hing al een tijd in de lucht: we zullen de komende jaren allemaal moeten gaan inleveren.
Zo ook mevrouw de Vries uit Velsen-Noord. Zij zal volgend jaar geen vergoeding meer krijgen voor de noodzakelijke aanpassingen in haar toilet. Is dit erg?

Ja, dit is nu typisch een bezuiniging die is bedacht in de veilige omgeving van een wethouderskamer. Voor mensen met een beperking kan een toiletbezoek buiten de deur een ramp zijn, want ze zijn vaak onbereikbaar, hebben een te klein oppervlak, en zie er maar eens op en af te komen. En nu wordt ook een toiletbezoek thuis voor deze mensen moeilijk gemaakt.

Gelukkig heeft mevrouw de Vries haar man nog, die haar van het toilet af kan halen.
Dit in tegenstelling tot de heer Klein uit Santpoort. Hij is alleen. De heer Klein heeft alleen AOW en een klein pensioentje. Hij is chronisch ziek en door alle kosten die hij heeft moeten maken, zit het er niet in dat hij van zijn eigen geld de aanpassing kan betalen. Hoe gaat de heer Klein van het toilet af komen?

Eigen bijdrage voorzieningen

Dit is helaas niet het enige dat de heer Klein te wachten staat. Ook zal hij voortaan een eigen bijdrage moeten gaan betalen voor de voorzieningen die hij krijgt.
De SP maakt zich hier grote zorgen over. Chronisch zieken en gehandicapten worden onevenredig hard getroffen door deze bezuinigingsmaatregel. Zij hebben met regelmaat voorzieningen nodig. Hierdoor kunnen ze te maken krijgen met een stapeling van eigen bijdragen. De SP zal vanavond een motie indienen met het verzoek om WMO-cliënten niet vaker dan twee keer per jaar een eigen bijdrage te laten betalen.

Bezuinigingen WMO

Het is de SP wel duidelijk wie de crisis betaald hier in de gemeente Velsen. Dit zijn niet de mensen die de crisis veroorzaakt hebben maar de mensen die afhankelijk zijn van zorg. Het grootste gedeelte van de bezuinigingen wordt neergelegd bij de WMO.

2011: bezuinigingen WMO à 28% van de totale bezuinigen.

2012: bezuinigingen WMO à 22% van de totale bezuinigen.

2013: bezuinigingen WMO à 20% van de totale bezuinigen.

2014: bezuinigingen WMO à 23% van de totale bezuinigen.

Vraag aan de wethouder:

“Is het niet gewoon een ontzettend asociale beslissing om in 2011 28% van de bezuinigingen te leggen bij de chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeente?”

Iedereen doet mee

De WMO is er voor bedoeld dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Maar met deze bezuinigingen in het vooruitzicht vraag ik me af of dit streven nog wel haalbaar is.
Het begint erop te lijken dat het voor de gemeente een stuk goedkoper is als mensen gewoon bijtijds naar een verzorginghuis of verpleegtehuis gaan. Immers deze kosten hoeven niet door de gemeente te worden opgebracht. De SP hoopt van harte dat het niet zo ver zal komen.

Herijken van taken en activiteiten bij welzijnsinstellingen

Niet alleen de zorg staat onder druk in de gemeente Velsen. Ook bij de welzijnsinstellingen wordt een flinke hap uit het budget genomen.
En hoewel er nog niets besloten is of en zo ja welke welzijnsinstellingen er gesloten moeten worden, vreest de SP het ergste. Zeker als we in de begroting ook nog eens kunnen lezen dat 'welzijnsactiviteiten niet accommodatie gebonden hoeven te zijn' en 'het bij welzijnswerk niet draait om stenen maar om de activiteiten zelf'.

En natuurlijk is het belangrijk dat oud en jong met elkaar omgaan. En dat ontmoetingen tussen de verschillende generaties de maatschappelijke integratie bevordert, dat kunnen we ook niet tegenspreken. Maar om deze argumenten te gebruiken om welzijnsaccommodaties te kunnen sluiten gaat de SP veel te ver. Ouderen zijn afhankelijk van een ontmoetingsplek in hun eigen buurt. Contact met de jongere generatie betekent niet dat ze verder met hun rollator kunnen komen.

Burgerparticipatie

Helaas heeft de SP niet het gevoel dat de burger nog echt serieus wordt genomen in Velsen. En dat terwijl het zo belangrijk is dat burgers betrokken worden bij de voorbereiding van plannen die de leefbaarheid en de leefomgeving van deze burgers kunnen beïnvloeden.
Sinds we een nieuw college hebben, is er geen portefeuillehouder meer die verantwoordelijk is voor de burgerparticipatie.
De wettelijk voorschreven taken zijn wel bij de diverse andere portefeuilles ondergebracht, maar wat ontbreekt, is een duidelijk en verantwoordingsplichtig aanspreekpunt. Een portefeuillehouder die proactief, stuwend en sturend kan optreden is voor burgerparticipatie van groot belang.

Een portefeuillehouder die het, bijvoorbeeld, nu eindelijk eens opneemt voor de wijkplatforms. Als deze wijkplatforms nog langer ingedeeld blijven bij 'wijkgerichte dienstverlening', vreest de SP dat zij er binnenkort mee ophouden. En dat terwijl de wijkplatforms zoveel op het gebied van burgerparticipatie kunnen, en volgens de SP, ook zouden moeten betekenen. De SP hoopt dan ook dat het college tot inkeer komt en alsnog een wethouder verantwoordelijk maakt voor burgerparticipatie.

Klant Contact Centrum

De SP is vanaf het begin af aan al tegen de dure variant van het Klant Contact Centrum geweest. Het baart ons dan nu ook grote zorgen dat de kosten voor het KCC nu helemaal de pan uitrijzen (2011 van 321.00 euro naar 1.609.00 euro). De SP zal dan ook zowel de motie als het amendement steunen die de raad op roept eerst de verklaring van het college af te wachten over waarom deze kosten zo gestegen zijn. De SP hoopt dan ook zeer dat de raad alsnog de keuze zal maken voor een goedkopere variant.

U bent hier