h

ALGEMENE BESCHOUWINGEN, 5 november 2009.

7 november 2009

ALGEMENE BESCHOUWINGEN, 5 november 2009.

Geachte leden van de raad, college en burgers van de Gemeente Velsen.
Voorzitter,
LUISTEREN IS EEN KUNST,

Voor veel mensen is goed luisteren een kunst, die moeilijk onder de knie te krijgen is.
Geldt dat ook voor ons College ?
Je zou het wel denken. Bij hoeveel projecten hebben we het achteraf al niet moeten horen: we hebben een onjuiste inschatting gemaakt, we hebben ons verkeken of we konden het niet overzien. We herinneren ons het drama Oude Pontweg. De plannen Groot Helmduin, MFA Velsen-Noord, Blekersduin: alle ondergingen hetzelfde lot en liepen uit op een desillusie.
Miljoenen minder zouden er verspild zijn als geluisterd was naar de burger, wiens stem in de oppositie gehoord kon worden.

De SP die nu 3 jaar en 8 maanden deelneemt in deze raad denkt terug aan maart 2006 toen de PvdA te kennen gaf niet te weten wat men aan ons had en te twijfelen aan onze financiële capaciteiten. Echter: indien onze voorstellen aangaande de achtereenvolgende jaarbegrotingen gehonoreerd waren, zou er nooit een structureel tekort van 3 miljoen op jaarbasis ontstaan zijn.
Hebzucht en bonussencultuur heeft geleid tot de economische crisis waarvoor de SP zo vaak gewaarschuwd heeft. De burger moet nu het gelag betalen.

Helaas besloot het college niet tot investeringen op het gebied van duurzame energie en terugverdienprojecten waar de SP om gevraagd had. Wel gaan er grote bedrage naar prestigeprojecten zoals de Strandweg . Wij wijzen een verbetering van deze weg niet af, maar staan een sobere uitvoeringswijze voor. De ondernemers in het betreffende gebied lijken hier ook voorstander van te zijn.

Het dienstverleningsproject KCC zal miljoenen verslinden terwijl het nut ervan voor ons niet duidelijk is. Nu wij ten gevolge van de crisis minder geld van de regering zullen ontvangen, lijkt het ons verstandig om voor variant 1 te kiezen.

Wij hebben moeite met de belastingverlaging voor Niet-Woningen. Bij de huidige financiële situatie verbaast het ons dat het College de 2% korting voor Niet-Woningen niet reeds afgeschaft heeft. Terwijl vastgoedondernemingen en projectontwikkelaars steeds rijker worden, laat men het MKB in de kou staan.
Van de half miljoen euro die nu gekort wordt, zou men een zwembad of kunstgrasvelden kunnen bekostigen. Of men zou er combinatiefunctionarissen van kunnen aanstellen.
Wij zijn evenmin te spreken over de bijdrage van de (provincie en) gemeente voor het onderhoud van het Middenhavengebied. Geld van de burgers verdwijnt in de zak van de havenbaronnen.

Nadat duidelijk was geworden dat er geld zou overblijven in de WMO-pot, bleek het college een warm voorstander te zijn van een “brede uitleg van de WMO doelstellingen”. Het college nam niet eens de moeite om de evaluatie van het WMO-beleid af te wachten. Het overgebleven geld moest meteen worden uitgegeven. De wethouder heeft aangegeven dat de SP zich niet druk hoeft te maken. De zorg is immers gegarandeerd. Maar de SP maakt zich er wel druk over. De SP vindt het vreemd dat de wethouder het stimuleren van sport en cultuur bij jongeren méér bij de doelstellingen van de WMO vindt passen dan de uitbreiding van de ondersteuning van mantelzorgers en het zorgen van noodopvangvoorzieningen voor burgers in Velsen. De SP vindt dit onbegrijpelijk en zal daarom een amendement en twee moties indienen. De SP wil het college vragen nog een keer te kijken naar de verstrekkingenlijst. Deze lijst is onder druk van bezuinigingen van het vorige college herzien. De SP vindt dit een goed moment om nogmaals in overleg met de betrokken organisatie te gaan om te kijken of deze bezuinigingen kunnen worden terug gedraaid. De SP zou ook graag zien dat de ondergrens die gehanteerd wordt bij de hoogte van de eigen bijdrage niet langer het minimum inkomen op bijstandsniveau is. Het is beter van het door het NIBUD aangegeven minimum ” vrij besteedbare inkomen”uit te gaan.

Huisvesting van en het onderhoud aan veel scholen beginnen zorgelijke vormen aan te nemen. Voorrang van bouw en renovatie van scholen in Santpoort, het Tender-college, de Klipper en de Zandloper in IJmuiden en de scholen in Velsen-Noord, boven het instellen van een peperduur KCC hebben onze voorkeur.

Wat de woningbouw betreft wil de SP een groter deel dan de 40% aan betaalbare huurwoningen in een bouwproject, indien de gemeente daarin een bepalende participant is. Wanneer er voor zo’n project lagere grondprijzen dan de zgn. marktconforme prijzen gehanteerd moeten worden is dat een eis van de SP. Daar waar het mogelijk is om in een startnotitie van een nieuw project een quotum betaalbare woningen vast te leggen vinden wij dat dit ook moet gebeuren.

De SP is van mening dat het traject van het HOV zo spoedig mogelijk van start moet gaan vanuit Delftplein, langs Driehuis en via de Lange Nieuwstraat naar het strand, rekening houdend met een mogelijke light-rail of vertramming, het college zal de Provincie veel meer onder druk moeten zetten. Helaas onder het huidige college is een begin gemaakt met de fysieke ontmanteling van de spoorlijn tussen IJmuiden en Santpoort-Noord, rondom de Delta en nabij Santpoort. Toch denken wij dat de spoorlijn behouden moet blijven, Prof.Bach zij het al in een bijeenkomst, U als Velsenaren heeft met de spoorweg goud in handen en “ Een haven is geen Zeehaven” zonder aansluiting op het spoorwegnetwerk.

Voor het Centrumplan stelt de SP dat het in 2010 ter hand genomen moet worden, langer uitstel kan beslist niet. Een visie van hoe het verder moet ontbreekt. Eenrichtingsverkeer tussen Velserduinweg en Marktplein heeft onze voorkeur met de HOV baan als verbinding tussen oost en west.

Voorzitter, het is stil rond het RKZ. Sinds mevr.Kramer, met het Belangencollectief en de SP 15.700 handtekeningen hebben opgehaald, is het angstig stil op dit front. Wel is er een rapport gemaakt dat er weinig kansen zijn om te komen tot een ziekenhuis op de grens Velsen-Beverwijk, maar de inhoud van dat rapport bracht ons niets nieuws zoals wij reeds vreesden. Er is geen visie, mogelijke locaties worden niet genoemd. De SP is mede om die redenen uit het overleg gestapt. Wij kregen de indruk dat het college het hoofd in de schoot legt.
Wat locatie betreft heeft de SP een goed alternatief, het Rooswijk complex is qua oppervlakte zeker geschikt voor een ziekenhuis. Er is een goede infrastructuur: ook kan hier een bescheiden voetbalaccommodatie gerealiseerd worden. Ook andere opties zijn mogelijk.

Na een brede discussie, is er dit jaar een Metropoolvisie samengesteld vanuit een globale kijk op de toekomst. Dit wil niet zeggen dat er geen politieke opvattingen over dit onderwerp zijn Er zullen in de nabije toekomst nog heel wat moeilijkheden overwonnen moeten worden.

Tot slot wil de SP het grote belang van een goed georganiseerde Burgerparticipatie benadrukken. Voor de participatie in zaken die mensen direct aangaan, worden of zijn de belangen behartigende organisaties, zoals bijvoorbeeld de gehandicapten raad, uitstekende vertegenwoordigers. Om een lange termijn visie en het beleid te ontwikkelen, is echter een permanent overleg met de burger van groot belang.
Het bestaande instituut van de wijkplatforms dient dan ook met kracht te worden ondersteund en weer verder uitgebouwd. Het nu niet gebruiken van deze nagenoeg gratis denktanks uit de burgerij, betekent een grote verkwisting van kennis en geld.
De SP pleit er dan ook voor om de platforms weg te halen uit de portefeuille van het wijkgericht werken en onder te brengen in de portefeuille burgerparticipatie. De platforms zijn tenslotte geen uitvoerders maar meedenkers.

Voorzitter tot zover onze beschouwing aan het slot waarvan wij de kunst van het luisteren serieus te nemen als het om uw burgers gaat en in gesprek met hen te gaan waardoor het vertrouwen in de politiek weer terug kan komen.

SP Velsen.

U bent hier