h

SP: “Handen af van WMO-geld!”

22 oktober 2009

SP: “Handen af van WMO-geld!”

Tijdens de afgelopen behandeling van de begroting heeft de SP flink aan de bel getrokken. Het College van B&W is namelijk van plan geld dat bestemd is voor de WMO uit te geven aan andere zaken.

Waar is WMO-geld eigenlijk voor bedoeld? WMO-geld is bedoeld voor het versterken van de positie van kwetsbare burgers. U moet dan denken aan daklozen, verslaafden, slachtoffers van huiselijk geweld. Maar ook ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers (dat bent u als u extra hulp en zorg geeft aan een afhankelijk familielid of aan buren, kennissen en vrienden), die hulp bieden in de buurt.

Helaas blijkt het college voorstander te zijn van een ‘brede’ uitleg van de WMO-doelstellingen. Hierdoor is het mogelijk het geld te gebruiken voor geheel andere zaken. Zo wil het college bijna 2 ton WMO-geld gaan uitgeven aan sport en cultuur voor jongeren. En nog eens €75.000 per jaar aan ‘duurzame verbetering van het lokale sportaanbod’.

De SP is hier pertinent tegen. Dit soort projecten zijn op zich nuttig en gewenst, maar moeten gefinancierd worden uit het sportbeleid of lokaal gezondheidsbeleid. Kortom, de middelen die hiervoor oorspronkelijk bestemd zijn.

Het is ook bepaald niet zo dat er niet genoeg bestemmingen zouden zijn voor het WMO-geld. Het lijkt echter alsof het college grote moeite heeft met het bedenken van bestemmingen. De SP helpt daar graag bij!

1. Verlicht het werk van mantelzorgers.
Veel mantelzorgers worden met grote problemen geconfronteerd. Het kost bijvoorbeeld veel tijd. Maar ook hebben zij vaak onvoldoende mogelijkheden om de zorg (tijdelijk) over te dragen.
De SP wil geld beschikbaar stellen om het de mantelzorger wat makkelijker te maken. Bijvoorbeeld met een oppas of met logeerdiensten voor degene die de zorg nodig heeft. Of met een vergoeding voor een betaalde vervanging van de mantelzorgers.
2. Begeleiding voor jongeren met psychosociale problemen.
Sinds begin 2009 krijgen deze jongeren geen begeleiding meer vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Daardoor kunnen zij niet meer (begeleid) zelfstandig wonen en zijn zij nu afhankelijk van familie, buren of vrijwilligers.
De SP vindt dat deze jongeren begeleiding moeten krijgen vanuit de WMO nu zij niets meer te verwachten hebben van de AWBZ.
3. Noodopvang voor gezinnen of alleenstaande ouders met thuiswonende kinderen, zodat deze kinderen in hun vertrouwde omgeving naar school kunnen.
4. Een WMO-loket op locatie. Burgers die moeilijk ter been zijn, hoeven dan niet meer door heel Velsen te reizen.
5. Een sociaal pension voor dak- en thuislozen.

U bent hier