h

2008: Een jaar van veel praten en weinig doen voor milieu en klimaat

14 juni 2009

2008: Een jaar van veel praten en weinig doen voor milieu en klimaat

Bij de bespreking van het (financieel) jaarverslag van de coalitie van PvdA, VVD, CDA en Democraten-66-Velsen, kon de SP kort zijn. In 2008 is een goed beleidsplan gemaakt, dat ook de instemming geniet van de SP-fractie. Ook al hadden de ambities voor de SP best aanzienlijk veel hoger mogen liggen. Maar waar het aankomt op de daden, daar moest de SP 2008 wegschrijven als een verloren jaar. Ten voorbeeld wees de SP-fractie op de tergend trage ontwikkeling van het plan om de straatverlichting energiezuiniger en duurzamer te maken. Het college werkt nu al meer dan twee jaar aan de uitvoering van een motie van Groenlinks op dit punt, terwijl de SP van mening is dat je een plan op een achternamiddag kunt maken – zeker met de invullijsten die door Center Novem al sinds jaar en dag kant en klaar op het internet worden aangeboden.

Ook op het punt van de draagvlakversterking voor een omslag in denken en doen ten aanzien van het milieu, de schaarse grondstoffen en de overbelasting van ecosystemen, heeft het college het, naar het oordeel van de SP, af laten weten. Veel van de activiteiten die nu het licht zien en ondermeer door de Milieudienst worden getrokken zijn in feite al door het voorgaande college in gang gezet. Ten aanzien van de omslag in ons denken en doen, daar denkt en handelt het college nog altijd een beetje voor de burger en niet met de burgers. Initiatieven van de kant van ondermeer de SP om een innovatieplatform op te zetten, of om een Projectgroep Duurzaamheid IJmond te formeren met ondernemers, en met actieve bewoners en bewonersorganisaties, zijn niet door de Milieuwethouder en de Milieudienst opgepakt. Terwijl iedereen ervoor klaar was. Opnieuw een verloren kans.
Een andere verloren kans in 2008 was de mogelijkheid om een start te maken met het loslaten van het principe van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting. Dit om in de financiering van deze zaken het grote publieke belang ervan tot uitdrukking te brengen. En dan is het alleen maar mooi meegenomen dat dan bovendien een groter deel van de lasten wordt omgeslagen op de sterkste schouders – althans zoals die tot uitdrukking komt in de waarde van de woningen die de inwoners van de gemeente bewonen. We gaan daarin natuurlijk niet over één nacht ijs, geven geen cadeautjes weg of ongedekte cheques. Er is nu dikwijls enige ruimte tussen de jaarlijkse indexering van de gemeentelijke lasten en de maximaal toegestane verhoging van de OZB-tarieven. Wanneer we die ruimte voor dit doel benutten, dan kan de kostendekkendheid van de tarieven langzaam maar zeker worden losgelaten. De wethouder Milieu, die toevallig ook wethouder Financiën is, heeft eerder wel te kennen gegeven oog te hebben voor het grote publieke belang van de afvalinzameling en van een goede riolering. Voorstellen van de kant van de SP om de kostendekkendheid los te laten werden echter van tafel geveegd.

U bent hier