h

Velsen, zeker en zorgzaam

25 juni 2008

Velsen, zeker en zorgzaam

Met de Motie van wantrouwen van het CDA aan het adres van PvdA-wethouder Korf lijken de verhoudingen in het college van Velsen zo bekoeld dat een voortzetting met de dag minder waarschijnlijk wordt. De democraten en de liberalen zijn het duidelijkst: voor hen is samenwerking met het CDA (‘Judas’, ‘na vandaag een nieuw politiek landschap’) niet meer aan de orde.

De collegepartijen moeten dus op zoek naar een nieuw en, als het even kan, solide draagvlak in de Gemeenteraad. Gezien de opstelling van Groenlinks rond de vertrouwensvraag ligt het voor de hand om deze partij bij de nieuwe koers te betrekken. Maar die basis lijkt met één stem meerderheid te smal om serieus te nemen. Zelfs áls de ChristenUnie daarbij aan zou haken, kan moeilijk van een stabiele basis gesproken worden. Samenwerking met LGV en Velsen Lokaal lijkt uitgesloten.

Wat dan over blijft, is dat de coalitie wordt onderzocht die, gezien de toenmalige uitslag van de verkiezingen, al in maart 2006 het meest voor de hand lag. Namelijk een coalitie van PvdA, VVD, Democraten66Velsen en SP. Koudwatervrees en vooringenomenheid richting SP stonden die optie toen in de weg.

De crisis in het Velsense college, bijna twee jaar vóór de verkiezingen van maart 2010, lijkt het resultaat van groeiende nervositeit bij vooral de landelijk opererende partijen. Immers, zij doen het allemaal slecht in de peilingen en hebben met het huidig college weinig of geen aansprekende resultaten weten te boeken. Integendeel.

De SP staat niet afwijzend tegen het idee om bestuursverantwoordelijkheid op zich te nemen. Gezien de stevige winst bij de verkiezingen van 2006 (van niets op 4 zetels) is dat ook een logisch gevolg. Maar van de SP kan niet verwacht worden dat zij op een rijdende trein stapt zonder dat die trein van koers verandert en dat hetzelfde personeel de rit laat afmaken. Wethouder Korf is door de tweede Motie van Wantrouwen tegen haar binnen 1 jaar aangeschoten wild en kan zo niet langer geloofwaardig functioneren. Daarom zal zij moeten opstappen. De PvdA telt voldoende kapabele lieden om haar te vervangen.

Belangrijke speerpunten die de SP verwoord zou willen zien in het nieuwe collegeprogramma liggen op het gebied van de WMO, Welzijn, Volksgezondheid en Wijkgericht werken. Op deze beleidsterreinen moeten belangrijke verbeteringen gemaakt worden.

Zo dient in de uitvoering van de WMO de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënten weer voorop te staan. Aanbieders van zorg zullen een minimum uurtarief moeten hanteren, in staat zijn om een geïntegreerde zorg aan te bieden en toe te werken naar een kleinschalige, wijkgebonden en laagdrempelige zorgstructuur. Nieuwe indicaties worden middels bezoek aan huis gesteld en niet uitsluitend via de telefoon.

De Brulboei moet weer structureel onder de stichting Welzijn vallen. Eerdere pleidooien van de kant van de SP, om in de risicovolle omgeving van industrie en verkeer een periodiek preventief gezondheidsonderzoek te houden, dient met spoed te worden doorgezet. Met de wijkplatforms moeten snel serieuze afspraken gemaakt worden die hun functioneren regelt en verbindt met de gemeente.

Het nieuwe kunstencentrum is definitief van de baan. De beoogde bezuiniging zal elders gevonden moeten worden – bijvoorbeeld in het drastisch terugdringen van externe managers en medewerkers.

Rond het voormalig KG-terrein moet de parkeerdruk extra aandacht krijgen. Een snelle busverbinding over de spoorbaan is alleen bespreekbaar zolang een gecombineerd gebruik, spoor en bus, mogelijk blijft. Een belangrijk deel van het huidige structurele financiële tekort kan worden beperkt door de structurele verlaging van de OZB voor niet woningen te staken.

Allemaal belangrijke zaken waar de SP zich hard voor wil maken en zaken waarvoor de SP twee jaar geleden ruime steun kreeg van de Velsense bevolking.

Velsen, 24 jun. 08

SP-fractie
Frits Vrijhof, Mireille Koedijker en Jan Müter

U bent hier