h

Frisse Wind in Velsen-Noord. (1).

14 juni 2008

Frisse Wind in Velsen-Noord. (1).

Eindelijk wordt er concrete aandacht besteed aan het stiefkindje van Velsen nml.Velsen-Noord.

Jarenlang zijn er beloften en toezeggingen gedaan door college partijen, echter tot daden is het zelden gekomen. Natuurlijk zijn sommige projecten zoals het Gildenspoor complex, doch de SP stelt voor om deze plannen stapsgewijs te realiseren. Maak een “tijdspad” zodat de bewoners weten waar zij aan toe zijn en in welke maand of jaar deze projecten gereed komen, natuurlijk zoveel mogelijk in samenspraak met het wijkplatform en andere organisaties.
Duidelijkheid naar de bewoners toe is wat de SP voor ogen staat. Goede en juiste voorlichting is belangrijk en in overleg met de bewoners moet beslist worden wat het eerst moet gebeuren. Is dat de herinrichting van de Pontweg of de bouw van een nieuw buurtcentrum, de aanleg van het tweede deel van de Concordiastraat of het scheppen van voldoende parkeergelegenheid nabij het winkelcentrum ?
Allemaal vragen die tot nu toe niet zijn gesteld aan de bewoners. Zijn zij zich ervan bewust dat het Gildenspoor risico’s met zich meebrengt en moet daarom niet eerst met het Gildenspoor worden begonnen? Als het moeilijkste project eenmaal voltooid is, sluiten andere projecten meestal makkelijk aan.
De term “branding” v.d. woonwijk samen met de corporaties is wat ons betreft een nietszeggende kreet, die onduidelijkheid in de hand werkt.
Over de bouw van een nieuwe school in Velsen-noord wordt nog niet gesproken, maar wij denken dat een moderne nieuwe school hard nodig is. Er komen immers woningen bij in de Ladderbeek- en Geelvinckstraat, ook voor starters.
Onderhandelen met Nuon zou volgens de SP zo spoedig mogelijk kunnen beginnen, het PEN-dorp en de Grote Hout of Koningsweg worden dan vrij van vrachtwagens en ander verkeer. In de jaren 1980 is er toch ook een tijdelijke ingang aan de Wenckebachstraat geweest, o.i. is daar voldoende ruimte. Verder maakt de SP het college er op attent dat het milieuaspect een belangrijke rol speelt in dit gebied. Gelukkig heeft de regering op aandringen van de SP al een toezegging gedaan om ammoniaktreinen te gaan verbieden met ingang van 2010, maar er liggen meer gevaren op de loer. Wat denkt u van het risico op het NUON-terrein waar een HO-gasleiding (dit gas is dodelijk) is. Is deze wel voldoende beveiligd volgens de normen van de nieuwe wetgeving? Het PEN-dorp zou uit veiligheidsoverwegingen het eerste woongebied kunnen zijn dat ontmanteld of verplaatst wordt. Verder zijn wij er niet gerust op dat de bewoners van Corus/Tata wel de juiste info krijgen, zie de uitzending van Zembla.

U bent hier