h

Algemene beschouwingen (8 november 2006)

10 november 2006

Algemene beschouwingen (8 november 2006)

Voorzitter, raadsleden en burgers van Velsen die nu naar Seaport kijken,

Sinds de verkiezingen in maart zijn inmiddels 8 maanden verstreken. Als nieuwe fractie leren we nog elke dag en we verbazen ons ook nog regelmatig. Begin april kregen wij het boekje “De raad is de baas” uitgereikt. Daarin staat onder andere dat het College moet uitvoeren binnen de kaders die de raad stelt.

Ik kan mij echter niet aan de indruk onttrekken dat precies het tegenovergestelde gebeurt. Denkt u maar aan het Zeewegterrein, de Van Dalenlaan en de Velserduinweg. Raadsleden en omwonenden pleitten bij herhaling voor een actieve betrokkenheid van bewoners, maar dit wordt niet opgepikt. Dit terwijl de raad stelt dat eerst bewoners en betrokkenen gehoord moeten worden - zonodig via wijkplatforms – voordat men de nodige maatregelen neemt. Zelfs in een zo belangrijk dossier als de WMO blijft de inbreng van partijen beperkt tot wat op- of aanmerkingen.

Voorzitter, de SP constateert dat het College de burgers van Velsen geen vernieuwing of verfrissing heeft gebracht. De coalitie valt terug in de oude gewoontes en tradities van een centrum–rechts beleid. Vooral de bestuurlijke machtsverschuiving naar het College van Bestuur is ons een doorn in het oog. Het dualisme viert hoogtij en brengt rechts in een uitmuntende positie om het liberale gedachtengoed te verwezenlijken. We zagen ons al geconfronteerd met de ontmanteling van de woningbouwcorporaties en nu wordt weer de Reinunie verkocht.

Gebleken is dat burgers met een kleine portemonnee de dupe zijn van de maatregelen die tot nu toe genomen zijn. Dat zal natuurlijk opnieuw het geval zijn als de coalitie kiest voor een eenzijdige verlaging van de OZB voor de zgn. niet-woningen.

Voorzitter, in de Programmabegroting 2007 wordt geen rekening gehouden met de problemen die ons te wachten staan. Ik noem u er een paar:

  • de €300.000,- die naar de brandweer moet
  • de verhuizing van het Pieter Vermeulen museum
  • de financiële compensatie voor alle culturele verenigingen die een hogere prijs gaan betalen voor het gebruik van de Stadsschouwburg en het Witte Theater (schatting €35.000,-)

Voor besparing hebben wij nog een paar suggesties. Wat ons betreft kan het projectenbureau aan het Marktplein sluiten. Ook voor de groep “bouwkunst” kan de subsidie gestopt worden, nu het huidige centrumplan niet doorgaat.

Verder willen wij een halt toeroepen aan externe bureaus, kwartiermakers en projectleiders van “pijnpunten” in de gemeentebegroting, zoals het Forteiland en Beeckesteijn.

De SP heeft begrepen dat het Waterlandoverleg door het College positief is ontvangen. Corus krijgt een gedoogpositie en mag uitbreiden, woningen mogen worden gebouwd en de Provincie legt er nog eens een paar miljoen bij. Dat roept bij de SP vragen op:

  • Hoe zit het met het milieu en de sociale leefbaarheid in onze gemeente?
  • Worden de Europese richtlijnen wel gehanteerd voor fijnstof, opslag en transport?
  • Waarom wordt trouwens niet gedacht aan een andere wijze van afvalstoffenheffing?

De SP moet met spijt vaststellen dat er binnen Velsen huisuitzettingen aan de orde van de dag zijn en dat er daklozen naar Haarlem worden weggezonden.

Voorzitter, er wordt 2,7 miljoen uitgetrokken voor de westelijke randweg. In Velsen-Noord en Beverwijk is er nog altijd een groep bewoners tegen. Zij hebben plannen uitgewerkt om de ecologische structuur te versterken. De SP zou graag zien dat de Raad van Velsen deze groep steunt.

De zelfopgelegde bezuinigingstaakstelling wordt niet gerealiseerd en de problemen worden opnieuw vooruitgeschoven met weer een externe projectleider. Wel geeft de Wethouder van Financiën een cadeau aan de bevolking, namelijk zegge en schrijven €2,- per huishouden. Dit terwijl ondernemers in vier jaar tijd één miljoen euro krijgen toegeschoven. Dat royale gebaar kost de bewoners op termijn maar liefst €33,- . Tel uit je winst!

De PvdA heeft tijdens de college-onderhandelingen aangegeven bang te zijn voor een coalitie met de SP, met het oog op de financiën. Maar hoe bang kun je zijn als je in een paar maanden tijd tweemaal 2,5 miljoen van de BNG ontvangt en vervolgens 2 miljoen uit de grondexploitatie van de Velserbroek aanwendt voor het Forteiland en Beeckesteijn?

Voorzitter, tot zover ons betoog.

Velsen, 07-11-2006

U bent hier