h

SP vangt bot in Raad bij sociale kwesties

8 oktober 2006

SP vangt bot in Raad bij sociale kwesties

In de raadsvergadreing van afgelopen donderdag 5 oktober heeft de SP twee moties (verzoek tot uitspraak aan de raad over een bepaalde kwestie) en een amendement (wijziging in een voorstel van B&W) ingediend. Het betrof voor de SP drie belangrijke kwesties.

SP vangt BotTen eerste Oud IJmuiden. Erg belangrijk voor de SP is een sociaal plan voor huidige bewoners van Oud IJmuiden, zodat voor hen terugkeer mogelijk is na sloop en nieuwbouw. Bij realisatie van de plannen zal een groot deel van de (sociale) huurwoningen plaats moeten maken voor kwalitatief betere woningen. Maar die woningen zullen daardoor veel duurder worden. Belangrijker nog is dat de woningen dan waarschijnlijk boven de huursubsidiegrens komen. De bewoners hebben dan geen recht meer op huursubsidie. Voor veel van de huidige bewoners zal het daarom financieel niet mogelijk zijn terug te keren.

Daarom verzocht de SP dat er in het sociaal plan zou worden gegarandeerd dat de huren niet boven de huursubsidiegrens zouden komen. Helaas bleek niet één andere partij in de Raad bereidt deze motie te steunen en werd de motie dus afgewezen.

Tevens is de SP van mening dat er naast een beeldkwaliteitplan voor Oud IJmuiden ook een plan moest komen waarin een visie op het dakenlandschap wordt opgesteld. In het beeldkwaliteitplan, dat onder meer bepaald hoe huizen er uit komen te zien, staat nergens dat ook de daken aan een zekere, controleerbare kwaliteit moeten voldoen.

Het zou kunnen dat er tijdens de bouw, of erna, nog bouwkundige wijzigingen, zoals dakkapellen en voorzieningen voor ventilatie nodig zijn. Dit heeft grote financiële gevolgen wanneer deze achteraf alsnog in een verantwoord plan moeten worden ingepast.

Om dit op voorhand goed te regelen diende de SP, samen met GroenLinks, een motie in. Vóór de motie stemden SP, GroenLinks en ChristenUnie. De motie werd daarom afgewezen.

Ten slotte het Zeewegterrein. Naar de mening van de SP is er door Gemeente en de beoogde projectontwikkelaar van het terrein té weinig gedaan om omwonenden goed voor te lichten en hen daadwerkelijk bij de planontwikkeling op het Zeewegterrein te betrekken.
Het besluit tot een bestemmingsplan heeft verstrekkende en ingrijpende gevolgen voor omwonenden. Onderdelen van het momenteel bekende plan stuiten nu al op ernstige bezwaren bij een aantal omwonenden, ook al hebben zij zich voor de formele procedure te laat gemeld.

Daarom verzocht de SP, na samenspraak met de bewonersgroep van de Velserduinweg, in een amendement de definitieve behandeling van en stemming in de raad over dit bestemmingsplan uit te stellen tot het moment waarop bewoners en belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om hun kanttekeningen en bezwaren voor de raad kenbaar te maken.

Ondanks steun van ChristenUnie en Lijst Gerard Vosse werd het amendement afgewezen.

De SP fractie toonde zich na afloop teleurgesteld: “De SP vindt het jammer dat de meeste andere partijen in de raad weinig tot geen oog hebben voor deze belangrijke sociale kwesties. Terugkeer van bewoners naar hun oude wijk is blijkbaar niet belangrijk voor deze partijen. En dat omwonenden van het Zeewegterrein ernstige bezwaren hebben tegen de nieuwe plannen die hun leefgenot aantasten ook niet.”

U bent hier