h

Zeewegterrein

24 september 2006

Zeewegterrein

De discussie was als een slotakkoord. De fuik van het discussie/besluitvormingtraject langs de Nota van Uitgangspunten (al in 2002), het Stedenbouwkundig Plan, het Concept Bestemmingsplan, etc. leek ook in dit project duidelijk langs de aandacht van veel omwonenden en belanghebbenden te zijn gelopen.

Op dit moment is het bestemmingsplan en het beeldplan ‘panklaar’ voor besluitvorming in de raad. Dat wil dus zeggen dat het college dit voorstel ter stemming in de raad wil brengen. Ik heb mede op voorspraak van bewoners aan de Velserduinweg en mijn indruk uit de stukken kanttekeningen gemaakt over de inspraak van bewoners en belanghebbenden enerzijds en de verstrekkende veranderingen in van de inrichting van hun straat. Aan de kant van het zeewegterrein komt de bebouwing tot halverwege tussen de Iepenstraat en de Lindenstraat. Aanvankelijk zou het bijvoorbeeld om 2 lagen + kap gaan. Inmiddels spreekt men van 3 lagen, waarvan de 3e terugliggend. Deze woningen krijgen evenwel ook geen voortuin. Daarmee wijkt die bouw af van de rest, wat in strijd lijkt met de oorspronkelijke uitgangspunten. Ook het parkje wordt wel heel drastisch verkleind, wat mede in strijd lijkt met het uitgangspunt om meer speelruimte voor kinderen te creëren.

Ik heb verder mijn teleurstelling uitgesproken over de geringe goedkope sociale woningbouw dat op het terrein gerealiseerd zal gaan worden. Ook een wijk van (uitsluitend) geprivilegieerden is (maatschappelijk gezien) een getto. Het geringe aantal goedkope aantal sociale woningen werd door wethouder Bokking expliciet betwist. Ook was zij natuurlijk ingenomen met de inspraak. Op het Beeld Kwaliteitsplan is bijvoorbeeld niet één reactie binnen gekomen.

Van de kant van de pvda zijn opmerkingen gemaakt over de parkeerdruk en de mogelijkheid om via dit project daar mede een oplossing voor te vinden/ontwikkelen – bijvoorbeeld door de parkeergarages ook voor anderen dan bewoners en bedrijven open te stellen.

Zo we op punten verder willen gaan dan zal dat via moties en amendementen moeten gebeuren. Dat zullen we donderdag tevens met andere fracties moeten kortsluiten.

Mijn inbreng is door omwonenden met instemming begroet.

Jan Müter

U bent hier