h

Impressies van de regioconferentie Amsterdam, d.d. 16 september 2006

18 september 2006

Impressies van de regioconferentie Amsterdam, d.d. 16 september 2006

In een van de Aristo zalen, nabij station Sloterdijk, kwamen ruim honderd SP leden uit heel Noord-Holland bijeen om van gedachten te wisselen over het concept verkiezingsprogramma. Met elkaar en met een delegatie van de programmacommissie, bestaande uit Hans van Heijningen, Ada Gerkens en Ronald van Raak. De bijeenkomt werd voorgezeten door Meta Meijer uit Amsterdam. Er waren veel afgevaardigden uit Amsterdam en Haarlem.

De discussie werd voorafgegaan door een inleiding van Hans van Heijningen. Hij benadrukt dat het om een verkiezingsprogramma gaat; het beginselprogramma blijft onverminderd geldig. Dit concept programma is geschreven om (via de media) te communiceren met potentieel grote kring van kiezers. Dat potentieel kwam naar voren met het referendum over de Europese grondwet en in peilingen, waaruit blijkt dat een derde deel van de kiezer een stem op de SP voor mogelijk houdt. Daartoe wordt een lijst van voorstellen ontwikkeld van zaken die binnen nu en vier jaar veranderd zouden kunnen worden, indien de SP het (mede) voor het zeggen krijgt. Welbewust zijn daartoe een aantal kroonjuwelen uit het beginselprogramma op de achtergrond gezet. Dan gaat het ondermeer over uittreding van Nederland uit de NAVO, het sluiten van vreemdelingen detentiecentra, het (her)invoeren van een 72% belastingschijf voor de hoogste inkomens, nationaliseren van voormalig publiek bezit, etc.

Deze strategische aanpak bleek bij velen koud op het dak te zijn gevallen. Sommigen stelden de grootste moeite te hebben om voor dit programma de straat op te gaan. Is met dit programma het schuiven naar het midden in gang gezet?, vroegen weer anderen. Dit werd door Hans van Heijningen en Ronald van Raak met grote stelligheid ontkend. We laten een aantal breekpunten welbewust achterwege en een aantal andere zaken schrijven we gewoon slimmer op, aldus Ronald van Raak. Ter illustratie wijst hij op de 72% belastingschijf, die veel weerstand en misverstanden zou oproepen. In plaats daarvan maken we veel regelingen inkomensafhankelijk, waarmee we per saldo veel meer binnenhalen, aldus Ronald. En bij evt. onderhandelingen zal onze inzet natuurlijk zijn dat de Nederlandse troepen zo snel als mogelijk uit Afganistan terug moeten komen, alsdus Van Heijningen.

Ook onze delegatie uit Velsen heeft vragen gesteld bij de nieuwe aanpak, zoals die ook op de afdelingsvergadering werd verwoord. Naast instemming met het verkiezingsprogramma was het overwegende gevoel in de afdeling dat veel kiezers nu misschien uitzicht verliezen op een werkelijke breuk met de bestaande orde; en moeten we niet wat zelfbewuster en met meer elan pleiten voor het socialisme en een breuk met het kapitalisme.

Daarnaast werden natuurlijk nog tal van detailzaken aan de orde gesteld. Door de programma commissie werd in elk geval veel genoteerd en regelmatig gaven zij een reactie dat zij de voorstellen overnemen, in de commissie zullen inbrengen of werd gevraagd om nog diezelfde dag met een alternatieve formulering te komen.

Wat mij nu verder door het hoofd speelt is dat op de regioconferentie misschien apart gesproken had kunnen/moeten worden over de strategie en al de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan de vorm van het concept programma.

In de wandelgang na de conferentie heeft Marthin zich mogelijk laten strikken voor een functie in het regiowerk. Ik kon mijn thuis gesmeerde boterhammen op weg aar huis oppeuzelen. De lunch was prima verzorgd.

Jan Müter

U bent hier