h

SP wil samen met burgers gemeente Velsen besturen

16 februari 2006

SP wil samen met burgers gemeente Velsen besturen

Velsen - Niet voor niets noemt de Socialistische Partij hun verkiezingsprogramma een 'actie- en verkiezingsprogramma'. De SP is een actieve partij, die niet wil stilzitten op het pluche van de raadszetels, maar daadwerkelijk actie wil ondernemen. Daarbij is het meest belangrijke dat de stem van de burgers gehoord wordt en dat daarnaar wordt gehandelt. Zo stelde men vorige week woensdagavond bij de presentatie van het 'actie- en verkiezingsprogramma'.

Gelukkig was lijsttrekker Mireille Koedijker ook aanwezig bij de presentatie. Door een nare bacteriële infectie was zij enige tijd afwezig. Mireille Koedijker is anderhalf jaar voorzitter van SP afdeling Velsen, daarvoor was zij actief lid van deze jonge politieke partij.

De partij hoopt op één of meer zetels, niet omdat zij zonodig op het rode pluche wil, maar om de 'stem van de burgers in de raadszaal te doen klinken en horen' en 'nuchter en met beide voeten op de grond Velsen te besturen'. Want dat is wat er teveel aan mankeert in Velsen.

De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidairiteit. Dus een leefbare en sociale samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Zij willen zoveel mogelijk sociale en zorgvoorzieningen houden en heropenen. Maar daarnaast zijn zij voor buurtontwikkeling, cultuur, educatie, milieu en sport. Daarbij moeten financiële drempels voor minima worden weggenomen.

Beslissingen moeten zoveel mogelijk in samenspraak met betrokken burgers of wijken worden genomen. Openbaar groen en belangrijke cultuurhistorische waarden moeten worden behouden. Door het stellen van prioriteiten en creatief omgaan met mogelijkheden denken zij met de huidige financiële situatie te kunnen omgaan.

Op het gebied van woningbouw wil men aandacht voor voldoende sociale huurwoningen en koopwoningen voor mensen met een smalle beurs.Niet de winstgevendheid van een project maar de woningbehoefte moet doorslaggevend zijn.

SP Velsen is tegen 'marktpolitiek', omdat zij vindt dat op deze wijze geen eerlijke verdeling plaatsvindt. Beslissingen moeten op democratische wijze worden genomen en neit worden overgelaten aan 'de vrije markt'.

Economische belangen en prestigieuze projecten mogen niet overheersen in Velsen, aldus SP Velsen. Dat leisse tot de huidige financiële chaos en tot de afbraak van de sociale structuur. Een intensief en creatief sociaal beleid is wat nodig is. Dus geen geld voor ambitieuze stadsplannen, maar wel voor herstel van publieke voorzieningen als buurthuis, kinderopvang, bibliotheek, integratie- en jeugdwerk met aandacht voor groen en sociale ruimte. De SP streeft naar gelijke ontplooiingskansen voor iedereen en een preventief beleid ten aanzien van de groeiende armoede- en schuldproblematiek.

SP is tegen permanente bebouwing aan het binnenmeer in verband met overstromingsrisico's waardoor mogelijk meer moet worden geïnvesteerd in kustbeveiliging. Ook is SP tegen een tweede grote zeesluis. Voor behoud en uitbreiding van werkgelegenheid pleiten zij voor een 'Conversieplatform' van ervaren vaklieden voor overleg.

Op het gebied van zorg is SP Velsen vóór decentralisatie, maar in de nieuwe WMO zien zij vooral bezuinigingen. SP wil dat de gemeente deze nieuwe wet ruimhartig gaat uitvoeren, door wijkgericht maatwerk en een sluitend netwerk rond alle zorg thuis, zodat die niet neerkomt op alleen mantelzorg.

Verder wil men beter openbaar vervoer (voor het lilieu). Vervoer per fiets en openbaar vervoer moet worden gestimullerd. Ook eil men een snellere pontverbinding.

De SP wil graag goed onderwijs, eventueel met extra bijdragen van de gemeente. Samenwerking van openbaar en bijzonderonderwijs onder één dak, eventueel in de vorm van een bredere school. Kleinere klassen, betere faciliteiten en veilig van en naar school staan ook op het wensenlijstje.

Elke wijk moet veilig en leefbaar zijn met voldoende voorzieningen voor iedereen. Sport moet worden gestimuleerd, sportverenigingen moeten worden ondersteund.

Aandacht voor de behoeften van jongeren en ouderen, stimulering van de jongerenraad zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De gemeente moet pleiten voor verhoging van de uitkering uit het gemeentefonds. Niet bezuinigen op sociale voorzieningen en voorzieningen voor gehandicapten. Geen prestigieuze bouwprojecten. Dienstverlening moet voorop staan waar het een maatschappelijk doel dient. Een goed ambtelijk apparaat is nodig. Het inhuren van extern advies moet worden voorkomen. Klagen moet lonen, ook met gevolgen voor bestuurders of ambtenaren.

Op 7 maart zult u als kiezer kunnen aangeven in welke politieke partij u het meest vertrouwen heeft om Velsen te besturen.

U bent hier