h

Verzoek SP om gemeente Velsen als oorlogsvrije zone aan te merken

5 maart 2003

Verzoek SP om gemeente Velsen als oorlogsvrije zone aan te merken

Geachte voorzitter, geachte raadsleden

Als ingekomen stuk op uw agenda staat de brief die de Socialistische Partij (de SP), afdeling Velsen in oprichting, u heeft gestuurd over de situatie rond Irak. De SP vraagt u in deze brief of u bereid bent de gemeente Velsen als oorlogsvrije zone aan te merken.

Van een dergelijk besluit zou naar de mening van de SP een sterk en positief signaal uitgaan naar de burgers van Velsen. Zij zijn - net als in de rest van het land - in meerderheid tegen een dergelijke oorlog. Zeker als deze eenzijdig en zonder de steun van de Verenigde Naties zou worden ingezet.
Met het nemen van een dergelijk besluit zou de gemeente ook duidelijk maken dat het eventuele vervoer van oorlogsmaterieel binnen de gemeentegrenzen in beginsel tegen de democratische wil van de gemeenteraad en de bewoners indruist.

Tot onze teleurstelling hebben wij op onze brief slechts één reactie ontvangen: mevrouw Bokking heeft antwoord gegeven op de vragen die wij in onze brief hebben gesteld omtrent het vervoer van oorlogsmaterieel binnen de gemeentegrenzen. Hoewel zij haar reactie heeft ondertekend als fractievoorzitter van het CDA, vermoeden wij dat het gaat om een reactie van het gemeentebestuur.
Dat wij geen bericht hebben ontvangen over de datum van behandeling van onze brief in de raadsvergadering: ook dat vinden wij teleurstellend. Deze feiten, plus de inhoudelijke beantwoording van onze vragen, geven ons aanleiding ons vanavond tot u te richten. In een poging u te overtuigen van het belang van ons verzoek en de bedoeling die wij ermee hebben.

1: openbaarheid over wapen- en andere oorlogstransporten (steuntje)

In haar e-mail schrijft mevrouw Bokking dat u als volksvertegenwoordiging niet op de hoogte bent van mogelijke oorlogstransporten binnen de gemeentegrenzen, het vervoer van gevaarlijke stoffen dat hiermee gepaard kan gaan - en het feit of hier al dan niet vergunningen voor zijn aangevraagd en/of toegekend. Hoewel wij beseffen dat het niet gebruikelijk is dat bij het treffen van oorlogsvoorbereidingen dergelijke informatie naar buiten wordt gebracht, vinden wij dat de bewoners van Velsen wel degelijk recht hebben om te weten wat er binnen de grenzen van hun woongebied gebeurt. Zeker als het gaat om het vervoer van gevaarlijk oorlogsmaterieel. Eerder, in 1991 bij de eerste Golfoorlog, diende de gemeente immers al als doorvoerhaven. Dus waarom zou die situatie zich nu niet herhalen?

Geachte raadsleden, wij vragen u erop toe te zien dat het gemeentebestuur alle informatie publiekelijk bekend maakt over het mogelijke vervoer van wapens en ander oorlogsmaterieel door deze gemeente.

2. oorlogsvrije gemeente, of tenminste: een publiek debat over oorlogsdreiging (steuntje)

Wij vragen u verder het volgende: bent u bereid een motie op te stellen en aan te nemen die erop neerkomt dat de gemeente Velsen de status van oorlogsvrije zone krijgt? Vele gemeenten hebben dit voorstel van de SP al aangenomen, of staan op het punt het aan te nemen. Dit vergroot de druk op regering en parlement om de klakkeloze medewerking aan de oorlogsvoorbereidende handelingen eindelijk stop te zetten. Want hoe ziet de situatie rond Irak er inmiddels uit?

De kans dat een tweede VN resolutie wordt aangenomen die geweld sanctioneert tegen Irak is geslonken tot bijna nul. Was de internationale gemeenschap in het begin nog ernstig verdeeld over de kwestie, gaandeweg heeft zij zich tegen de oorlogszuchtige houding van de VS en het Verenigd Koninkrijk gekeerd. Ook in de publieke opinie is deze beweging waar te nemen: wat te denken van de massale protestacties die in honderden steden ter wereld hebben plaatsgevonden, waarbij miljoenen mensen op de been zijn gekomen? Protesten die zullen doorgaan en in omvang alleen maar zullen toenemen zolang de oorlogsdreiging aanhoudt.

Het is een historisch feit van de eerste orde dat deze oorlog nog voordat die begonnen is, politiek gezien al een verloren zaak is. Maar dat maakt de dreiging er nog niet minder om. Integendeel. De regeringen Bush en Blair blijven vastbesloten om koste wat kost hun zin door te drijven en desnoods op eigen houtje, tegen de wil van de internationale gemeenschap in, een aanvalsoorlog tegen Irak te beginnen. Het mag duidelijk zijn dat wij dit een zeer zorgwekkende ontwikkeling vinden. Een ontwikkeling die niet model mag staan voor de manier waarop met democratische rechten en afspraken kan worden omgegaan. Internationaal raakt hier aan nationaal, en naar onze stellige overtuiging: ook aan lokaal.

De gemeente mag dan formeel gezien geen rol van betekenis spelen in deze kwestie, zij kan uit eigen overtuiging wel stelling nemen. Dat is wat wij hier vandaag van u vragen. Om aan deze zaak van leven of dood - dat klinkt zwaar maar dat is het per slot van rekening ook - een serieuze politieke overweging te wijden. En: om u naar eigen inzicht en geweten uit te spreken over een mogelijke oorlog tegen Irak. Het mag duidelijk zijn wat hierin de inzet van onze partij is: verklaar deze gemeente tot oorlogsvrij gebied!

Wij danken u, voorzitter, geachte raadsleden, voor uw tijd en aandacht.

Namens SP Velsen
Marthin Quist

U bent hier