h

Motie Groenlinks: Oorlogsvrije zone

6 maart 2003

Motie Groenlinks: Oorlogsvrije zone

GROENLINKS VELSEN

MOTIE

Aan de voorzitter van de raad.

Geachte voorzitter,

Hierdoor deel ik u mede dat ik onder verwijzing naar artikel 35 van het Reglement van Orde
een motie indien naar aanleiding van de ingekomen brief van de Socialistische Partij over
Velsen als oorlogsvrije zone.

De tekst van de motie luidt:

De raad van de gemeente Velsen stelt voor om bij de beantwoording aan de Socialistische
Partij aan te geven dat de raad:

  1. meent dat het gemeentebestuur alle informatie bekend moet maken over eventueel
    vervoer van wapens en ander oorlogsmaterieel door onze gemeente,
  2. voorstander is van het tot oorlogsvrije zone verklaren van de gemeente Velsen.

Toelichting:

Van een gemeentebestuur, zoals dat van Velsen, dat beleidsmatige transparantie voorstaat,
mag verwacht worden dat de burgers geïnformeerd worden over transporten van gevaarlijke
stoffen en oorlogstuig door de gemeente.
Een verklaring tot 'oorlogsvrije gemeente' kan op het eerste gezicht als 'symboolpolitiek'
worden aangeduid. Maar de geschiedenis toont aan dat symboolpolitiek uiteindelijk tot vrede
kan leiden.

Datum: 6 maart 2003.

Naam:                    Fractie:

H. van der Woerd                    GroenLinks

W.E. Westerman                    GroenLinks

U bent hier